Volume 55 (2009) - Issue 4

BEDRNA, Z.; ĎURIŠ, M.; DLAPA, P.
Evaluation of buffering capability of extreme acid soils in relation to liming doses.
Hodnotenie tlmivej funkcie extrémne kyslých pôd vo väzbe na potrebu vápnenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 2009, N. 4, 165-170

UŽÍK, M.; ŽOFAJOVÁ, A.
Response of winter wheat cultivars to N fertilization in grain yield and its components.
Reakcia odrôd pšenice letnej f. ozimnej na N hnojenie v úrode zrna a v úrodotvorných znakoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 2009, N. 4, pp. 171-182

MASÁR, Š.; HUDCOVICOVÁ, M.; GUBIŠ, J.
Detection of 2NS fragment from Triticum ventricosum (Tausch) Ces. et al., and its effect of the resistance to wheat leaf rust (Puccinia triticina Eriks.)
Detekcia 2NS fragmentu z Triticum ventricosum (Tausch) Ces. et al., a jeho efekt na rezistenciu voči hrdzi pšenicovej (Puccinia triticina Eriks.)
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 2009, N. 4, pp. 183-188

MATI, R.; KOTOROVÁ, D.; NAŠČÁKOVÁ, J.
Vyhodnotenie a ocenenie vodoretenčných schopností pôd východoslovenskej nížiny.
Evaluation and pricing of soil water-retention capacities in the East-Slovak Lowland.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 55, 2009, N. 4, 189-196

Top