Volume 12 (1966) - Issue 7

Grom, A.
XIII world poultry congress.
XIII svetový hydinársky kongres.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 7, pp. 513-518.

Ivanko, Š., Javor, A.
Study of the regularity of the correlations of individual amino acids in the grain of cereals.
Štúdium zákonitosti vzájomných vzťahov jednotlivých aminokyselín v zrne obilnín.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 7, pp. 519-528.

Staško, J.
Study of genetic correlations of some indices of carcass value of 56 day old ducks.
Štúdium genetických korelácií niektorých ukazovateľov jatočnej hodnoty 56-dňových kačíc.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 7, pp. 529-538.

Grom, A., Halaj, M.
Contribution to the study of the influence of sulphur compounds on the sex ratio of chicks at hatching.
Príspevok k štúdiu vplyvu sírnatých zlúčenín na pomer pohlavia kurčiat pri vyliahnutí.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 7, pp. 539-548.

Kočí, Š., Kočiová, E.
Evaluation of the quality of feed proteins for growing chickens by the production index per (Protein Efficiency Ratio).
Hodnotenie kvality bielkovín krmív pre rastúce kurčatá produkčným indexom per (Protein Efficiency Ratio).
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 7, pp. 549-554.

Starek, M., Grom, A.
Contribution to the study of glutathione content in poultry blood.
Príspevok k štúdiu obsahu glutatiónu v krvi hydiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 7, pp. 555-569.

Vančíková, R.
Comparison of production indices with turkeys in stock rearing housed with run and without it.
Porovnanie produkčných ukazovateľov u moriek v kmeňovom chove, ustajnených s výbehom a bez výbehu.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 7, pp. 570-574.

Janáč, K.
On problems of microclimate in type objects for keeping 6 thousand laying hens on deep litter.
O problémoch mikroklímy v typových objektoch pre chov 6 tisíc nosníc na hlbokej podstielke.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 7, pp. 575-587.

Miček, J.
To the fifteen-year activity of the research institute of poultry keeping in Ivanka on the Danube.
K pätnásťročnej činnosti výskumného ústavu pre chov hydiny v Ivanke pri Dunaji.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 7, pp. 588-594.

Peter, V.
Knowledge from the study stay in the USA and possibilities of utilizing it for further development of our poultry keeping.
Poznatky zo študijného pobytu v USA a možnosti ich využitia pre ďalší rozvoj nášho hydinárstva.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 7, pp. 595-599.

Vohra, P.
Energy concepts for poultry nutrition.
Energetické koncepcie vo výžive hydiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 7, pp. 600-616.

Top