Volume 38 (1992) - Issue 4

Bojňanský, V., Šubíková, V., Rybanský, V.
Beet rhizomania in Slovakia.
Rizománia repy na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 4, pp. 233-241.

Malý, O.
Occurrence and damage of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on selected maize hybrids.
Výskyt a škodlivosť vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis Hbn.) on selected maize hybrids.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 4, pp. 242-248.

Baran, M., Vneglovský, J., Vaľovčík, J., Janotíková, I.
Maize storage in controlled Co2 atmosfere.
Skladovanie kukurice v regulovanej atmosfére CO2.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 4, pp. 249-256.

Morháč, P.
Quantitative and qualitative evaluation of simple mixtures of some newly-bred varieties Lolium perenne with clover plants.
Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie jednoduchých miešaniek niektorých novošľachtencov Lolium perenne s ďatelinovinami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 4, pp. 257-266.

Tišliar, E.
Development and productivity of sowing stand on recultivated area.
Vývin a produkčnosť siateho porastu na rekultivovanej ploche.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 4, pp. 267-275.

Šimko, J.
Share of age, mowing, sowing rte and teh year´s crop on yield production of alfalfa.
Podiel veku, kosby, výsevku a ročníka na tvorbe úrod lucerny siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 4, pp. 276-283.

Kečkeméthy, A., Čerešňáková, Z., Sommer, A., Chovanec, J.
Dynamics of crop yield production and nutritive value of alfalfa grown for forage.
Dynamika tvorby úrod a výživná hodnota lucerny siatej pestovanej na krm.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 4, pp. 284-290.

Gallo, J., Gallo, M.
The applying of feeding beet in cattle fattening.
Uplatnenie kŕmnej repy vo výkrme hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 4, pp. 291-297.

Mertin, D.
Effect of salts of zinc, silicon and selenium on reproduction and growth of silver fox.
Vplyv solí zinku, kremíka a selénu na reprodukciu a rast strieborných líšok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 4, pp. 298-304.

Top