Volume 39 (1993) - Issue 3

Izakovičová, Z., Bedrna, Z.
Landscape and ecological evaluation and optimazation of antropically altered agricultural countryside. Mochovce.
Krajinno-ekologická evalvácia a optimalizácia antropogénne pozmenenej poľnohospodárskej rajiny. Mochovce
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 3, pp. 177-188.

Hanes, J., Zaujec, A., Thanh, B.D.
Charge characteristics of orthic Luvisol.
Nábojová charakcteristika hnedezeme.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 3, pp. 189-198.

Vilček, J.
Spacing of isocarps of maximal yields in flysch region East Slovakia.
Rozloženie izokarp maximálnych úrod vo flyšovej oblasti východného Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 3, pp. 199-209.

Líška, E., Varga, J.
Effect of sowing date, sowing rate and nitrogen fertilization on yield proudtion in triticale.
Vplyv termínu, výsevku a hnojenia dusíkom na tvorbu úrod.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 3, pp. 210-218.

Vančo, B.
Tolerance of choice clover varieties to Fusarium dry root rot.
Tolerancia vybraných odrôd ďateliny lúčnej proti fuzáriovej koreňovej hnilobe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 3, pp. 219-227.

Liška, B.
Effectiveness of choide preventing agents to most frequently occuring sunflowers diseases.
Účinnosť vybraných prípravkov proti najčastejšie sa vyskytujúcim chorobám slnečnice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 3, pp. 228-241.

Bedrna, Z.
Effect of accidification and alkalization of the environment on seed germination of the agricultural crops.
Vplyv okyslenia a alkalizácie prostredia na klíčenie semien poľnohospodárskych plodín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 3, pp. 242-248.

Gallo, J., Gallo, M., Sommer, A., Fľak, P., Kavulič, M.
Qualitative indices of feed beets and dynamics of their changes in time of storage.
Kvalitatívne ukazovatele kŕmnych riep a dynamika ich zmien v období skladovania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 3, pp. 249-256.

Top