Volume 49 (2003) - Issue 2

VASIĽ, M.
Prevention and control of environmental pathogen-induced mastitis in dairy cows.
Prevencia a tlmenie mastitíd dojníc vyvolaných environmentálnymi patogénmi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 2, pp. 53-57

JACKOVÁ, A., ELEČKO, J., VASIL, M., KALINÁČOVÁ, V., FOTTA M.
Microbiological quality of raw sheep milk in different technological production conditions.
Mikrobiologická kvalita surového ovčieho mlieka získaného v rozdielnych technologických podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 2, pp. 58-63

ŠUTIAKOVÁ, I., SAKALIKOVÁ, A., RIMKOVÁ, S., KRAJNIČÁKOVÁ, M., ŠUTIAK, V., KOSTECKÝ, M.
Frequency of micronuclei in sheep from areas with different pollution of the farms.
Frekvencia mikrojadier oviec z rôzne environmentálne zaťažených fariem.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 2, pp. 64-68

KOSTECKÝ, M., KRAJNIČÁKOVÁ, M., VALOCKÝ, I., POŠIVÁK, J., ŠUTIAKOVÁ, I., MARAČEK I.
Ultrasonographic selection of non-pregnant ewes.
Selekcia negravidných oviec pomocou ultrasonografie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 2, pp. 69-74

NEMCOVÁ, R., GUBA, P., GANCARČÍKOVÁ, S., BOMBA, A., LAUKOVÁ, A.
Study into the probiotic properties of lactobacilli in poultry.
Štúdium probiotických vlastností laktobacilov u hydiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 2, pp. 75-80

MAĎAR, M., ŠVRČEK, Š., FRANKA, R., SÜLI, J., ZÁVADOVÁ, J., ONDREJKA, R., BENÍŠEK Z., PAULÍK, Š., POŠIVÁKOVÁ, S., ONDREJKOVÁ, A., MOJŽIŠOVÁ, J., HROMADA. R.
Epizootiological and epidemiological importance of the feline AIDS immunosuppression (results of the serological survey and experimental study).
Epizootologický a epidemiologický význam imunosupresie pri felínnom AIDS (výsledky sérologicko-epizootologického prieskumu a experimentálneho štúdia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 2, pp. 81-87

GANCARČÍKOVÁ, S., BOMBA, S., NEMCOVÁ, R., KVIČOVÁ, J., SCIRANKOVÁ, L., JONECOVÁ Z.
Postnatal exocrine secretion of pancreas and development of activity of pancreatic enzymes in piglets and weanlings.
Postnatálna exokrinná sekrécia pankreasu a vývin aktivity pankreatických enzýmov ciciakov a odstavčiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 2, pp. 88-97

Top