Volume 41 (1995) - Issue 8

Hanes, J., Zaujec, A., Thanh, B.D.
The charge characteristic of orthic Luvisol and its changes with influence of farming systems.
Nábojová charakteristika hnedozeme a jej zmeny vplyvom hospodárenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 8, pp. 561-573.

Hronec, O.
Mercury, lead, cadmium chromium and arsenic in soils of the middle Spiš region.
Ortuť, olovo, kadmium, chróm a arzén v pôdach stredného Spiša.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 8, pp. 574-581.

Novák, J.
Non-tillage renewal of ruderal grassland by reseending. III. Productional changes.
Bezorbová obnova ruderálneho trávneho porastu prísevom. III. produkčné zmeny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 8, pp. 582-590.

Gáborčík, N.
Variability of chemical composition in chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars. I. mineral elements, nitrogen, aminoacids and some organic substances.
Kultivarová variabilita chemického zloženia cícera baranieho (Cicer arietinum L.). I. minerálne živiny, dusík, aminokyseliny a niektoré organické látky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 8, pp. 591-596.

Hlinková, E., Sýkora, M., Šubr, Z.
Soluble protein patterns in barley infected with the barley powdery mildew (Erysiphe graminis f.sp. hordei Marchal).
Zastúpenie rozpustných proteínov v listoch jačmeňa po napadnutí múčnatkou trávovou (Erysiphe graminis f.sp. hordei Marchal).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 8, pp. 597-613.

Zin, M., Krupa, J., Świda, J.
A comparison of slaughter value of goats with other livestock.
Porovnanie jatočnej hodnoty kôz s inými druhmi hospodárskych zvierat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 8, pp. 614-618.

Tančin, V., Mihina, Š., Tančinová, D., Čupka, P., Harcek, Ľ.
Dynamics of somatic cell count in milk during milking.
Dynamika počtu somatických buniek v priebehu dojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 8, pp. 619-625.

Stráňai, I.
Ichtyofauna of submontane section of the Nitra river. II. parameters related to canalization.
Ichtyofauna podhorskej časti rieky Nitra. II. parametre so zreteľom na úpravu toku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 8, pp. 626-634.

Top