Volume 31 (1985) - Issue 1

Brindza, J.
Effect of hybridization on the formation of grain weight in the main spikes of winter wheat.
Vplyv hybridizácie na formovanie hmotnosti zŕn v hlavných klasoch ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 1, pp. 3-15.

Špaldon, E., Procházková, M., Ferik, M.
A study of the influence of stand organization on the course of formation and reduction of yield elements of winter wheat.
Štúdium vplyvu organizácie porastu na priebeh tvorby a redukcie prvkov úrody ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 1, pp. 16-21.

Mucha, V.
The dynamics of respiration activity in brownearth with the application of the green matter of vetch-oats mixture as the main source of organic manuring.
Dynamika respiračnej aktivity v hnedozemi pri použití zelenej hmoty vikovo-ovsenej miešanky ako hlavného zdroja organického hnojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 1, pp. 22-27.

Muľár, J.
The effect of calcium and fertilizers on changes of soil properties of illimerized soils.
Vplyv vápnika a priemyselných hnojív na zmeny pôdnych vlastností illimerizovaných pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 1, pp. 28-35.

Kollár, V.
A research of suitability of nutrient culture for the fungus Embelissia allii (Campanile) Simmons.
Výskum vhodnosti živnej pôdy pre hubu Embelissia allii (Campanile) Simmons.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 1, pp. 36-40.

Ryšavá, B., Javorek, E.
Changes in the maize kernel dry matter growth owing to genotype.
Zmeny v raste sušiny zrna kukurice vplyvom genotypu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 1, pp. 41-47.

Massanyi, L.
Possibilities in the study of the morphology of farm animal sperm cell with the scanning electron microscope.
Možnosti štúdia morfológie spermií hospodárskych zvierat rastrovacím elektrónovým mikroskopom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 1, pp. 48-58.

Sedlár, J., Stráňai, I., Makara, A.
The present state of fish stocking of the river Hron basin IV. frequency, biomass and available production of fish in the river Hron basin.
Súčasný stav zarybnenia povodia Hrona. IV. čsť. Početnosť, biomasa a dostupná produkcia rýb v pohronie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 1, pp. 59-69.

Chrenek, J., Benc, F.
Effect of the Red-Spotted Lowland Breed (MRI) on the fattening and carcass properties of crossbreds with the Slovak Pinzgau Cattle.
Vplyv červenostrakatého nížinného plemena (MRI) na výkrmové a jatočné vlastnosti krížencov so slovenským pinzgauským dobytkom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 1, pp. 70-76.

Macko, J.K., Birová, V.
On the natural distribution of foci of helminthoses of domestic ducks in Eastern Slovakia.
O prírodnej ohniskovosti hemintóz kačíc domácich na východnom Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 1, pp. 77-87.

Zoborský, I.
Problems of the economics of the container system of transport in agriculture.
Problematika ekonomiky kontajnerového systému prepravy v poľnohospodárstve.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 1, pp. 88-96.

Top