Volume 15 (1969) - Issue 12

Fryček, A.
Information from swiss alpine agriculture.
Poznatky zo švajčiarskeho alpského poľnohospodárstva.
Poľnohospodárstvo, vol. XV? 1969, N. 12, pp. 1029-1032.

Andraščík, M.
Seed material and elements of fertility in winter wheat (Triticum Aestivum L.).
Osivo a prvky úrodnosti ozimnej pšenice (Triticum Aestivum L.).
Poľnohospodárstvo, vol. XV? 1969, N. 12, pp. 1033-1043.

Ormandy, A.
The oxido-reduction potential and the cold resistance of maize.
Oxidoredukčný potenciál a chladuvzdornosť kukurice.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 12, pp. 1044-1048.

Řehořková, V., Kopčanová, Ľ.
A contribution to the problem of mineralization of organic nitrogen substances in grassland soils.
Príspevok k problematike mineralizácie organických dusíkatých látok v lúčnych pôdach.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 12, pp. 1049-1057.

Kovalčik, K., Hudák, J.
The influence of various factors on the intensity of milk production in milk cows in free and combined stablings.
Vplyv rôznych činiteľov na výšku mliekovej produkcie dojníc vo voľnom a kombinovanom ustajnení.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 12, pp. 1058-1066.

Žilla, T., Majerčiak, P., Čupka, V., Poltársky, J.
Evaluation of the aclimatization capability of Pietren pigs following their import to Slovakia.
Zhodnotenie aklimatizačnej schopnosti pietrenských ošípaných po importe na Slovensko.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 12, pp. 1073-1081.

Palo, V., Mihálová, M., Hrivňák, J.
Free fatty acids in the barrelled sheep cheese.
Voľné mastné kyseliny v sudovom ovčom syre.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 12, pp. 1082-1087.

Hubinský, J.
On the problem of designing stables for milk cows with tying-type stabling without bedding in mountain areas.
K problematike riešenia maštalí pre dojnice s viazaným bezpodstielkovým ustajnením v horských oblastiach.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, n. 12, pp. 1088-1093.

Kandera, J.
The influence of microelements on the crop of clover.
Vplyv mikroelementov na úrody ďatelinovín.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 12, pp. 1094-1099.

Top