Volume 46 (2000) - Issue 9

Vilček, J.
Agricultural land productivity potential in the Slovak Republic.
Úrodotvorný potenciál poľnohospodárskych pôd Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 9, pp. 645-658.

Kováčik, P.
Thiourea influence on spring barley germination and emerging.
Vplyv tiomočoviny na klíčenie a vzchádzanie jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 9, pp. 659-672.

Kunský, M., Gonda, Ľ., Legíň, F., Ilavská, I.
Assessment of technology for mechanical improvement of grassland.
Technologické hodnotenie mechanickej obnovy trávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 9, pp. 673-681.

Krkošková, B., Macová, E., Matulová, L.
Analytical procedures for fractionation and determination of gliadins.
Analytické postupy delenia a stanovenia gliadínov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 9, pp. 682-690.

Brouček, J., Uhrinčať, M., Sándor, A., Hanus, A., Arave, C.W.
Effect of low magnetic field during prenatal development on maze behaviour of calves.
Vplyv slabého magnetického poľa počas prenatálneho vývinu na bludiskové správanie teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 9, pp. 691-705.

Kishk, W., Awad, M., El-Sayes, M., Soliman, E., Yousif, S.
Effect of gonadotrophin and testosterone preparations on reproductive traits in barki rams.
Efekt gonatropínových a testosterónových preparátov na reprodukčné zvláštnosti baranov Barki.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 9, pp. 706-720.

Top