Volume 31 (1985) - Issue 4

Kandera, J., Kandera, M.
Effect of forecrop and nitrogen fertilization on the grain yield and quality of winter wheat.
Vplyv predplodiny a hnojenia dusíkom na úrody a kvalitu zrna ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 4, pp. 297-306.

Jančovič, J., Folkman, I.
Effect of fertilization on the floristic composition of grass stand and on the concentration of nutrients in drainage water.
Vplyv hnojenia na floristické zloženie trávneho porastu a koncentráciu živín v drenážnej vode.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 4, pp. 307-314.

Balšan, J., Kravjar, J.
Analysis of the correlationships of temperatures and rainfall with the grain yield of winter wheat under conditions of Slovakia.
Analýza korelácií teplôt a zrážok k úrode zrna ozimnej pšenice v podmienkach Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 4, pp. 315-324.

Oleniačová, D., Repka, J.
Effect of stand structure and manuring on soybean yield.
Vplyv štruktúry porastu a hnojenia na úrodu sóje.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 4, pp. 325-333.

Kuka, J.
II. A study of the effect of chemical treatment on the geometry of culm, the architecture of stand and the biomass yield of spring barley.
II. štúdium vplyvu chemického ošetrenia na geometriu stebla, architektúru porastu a úrodu biomasy jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 4, pp. 334-346.

Barabás, L.
Percentage of cereal aphids in winter wheat stands of southwest Slovakia.
Zastúpenie obilných vošiek v porastoch ozimnej pšenice juhozápadného Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 4, pp. 347-351.

Antal, J., Kulíšková, Ľ.
Effect of sex on morphological properties of the digestive tract of beef cattle.
Vplyv pohlavia na morfologické vlastnosti tráviacej sústavy hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 4, pp. 352-360.

Kabát, L., Horniaková, E., Kováč, M.
Mathematical-statistical analysis of the results of a trial with layers SS 285.
Matematicko-štatistická analýza výsledkov pokusu s nosnicami SS 285.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 4, pp. 361-370.

Chrenek, J.
Occurrence of rudimentary teats on the mammarey glad of milk cows of different
Výskyt paceckov na mliečnej žľaze dojníc rôznych genotypových skupín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 4, pp. 371-376.

Top