Volume 54 (2008) - Issue 4

TÓTH, Š.; PORVAZ, P.
The influence of selected bacterial preparations on colony forming units of microorganisms in soil, including effect of repeated application versus spontaneous adaptation, at Acetochlor or Sulfosulfuron herbicide using.
Vplyv aplikácie vybraných bakteriálnych preparátov na celkový počet mikroorganizmov v pôde, vrátane efektu opakovanej aplikácie versus spontánnej adaptácie, pri použití herbicídov Acetochlor a Sulfosulfuron.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 4, pp. 145-154

KOTOROVÁ, D.; MATI, R.
The trend analyse of water storage and physical properties in profile of heavy soils.
Trendová analýza zásoby vody a fyzikálnych vlastností v profile ťažkých pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 4, pp. 155-164

ŠOLTÝSOVÁ, B.; DANILOVIČ, M.
The balance of organic carbon in the different crop sequences and tillage.
Bilancia organického uhlíka v rozdielnych sledoch plodín a obrábania pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N.4, pp. 165-173

HECL, I.; DANIELOVIČ, I.
The use of some ruderal grass species as the bioindicator of PCB contamination level evaluation in selected East Slovak localities.
Využitie ruderálnych tráv ako bioindikátora pri hodnotení úrovne znečistenia vybraného regiónu východného Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 4, pp. 174-181

ŽOFAJOVÁ, A.; UŽÍK, M.; MUCHOVÁ, D.; LICHVÁROVÁ, M.; ONDREJČÁK, F.; MIHÁLIK, D.
The evaluation of tall and dwarf parental winter wheat cultivars.
Hodnotenie vysokých a krátkosteblových rodičovských odrôd pšenice letnej f. ozimnej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 4, pp.182-193

HANKOVÁ, A.; RUCKSCHLOSS, Ľ.; MATÚŠKOVÁ, K.
New variety.
Nová odroda.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 4, pp.196

Top