Volume 25 (1979) - Issue 5

Žaja, J.
Effect of nutrition on the number of plants during vegetation. Part I.
Vplyv výživy na počet rastlín počas vegetácie. Časť I.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 5, pp. 369-376.

Chira, E., Soják, Š.
Utilization of the coeficient of stem stability in the evaluation of barley assortment for stem lodging.
Využitie koeficientu stability stebla pri hodnotení sortimentu jačmeňa na stebelnú poliehavosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 5, pp. 377-382.

Gáborčík, N.
Effect of differentiated nitrogenous nutrition on the photosynthetic productivity of permanent gras cover.
Vplyv diferencovanej dusíkatej výživy na fotosyntetickú produktivitu trvalého trávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 5, pp. 383-391.

Užík, M.
Diachenium of meadow clover pods. Part II.
Dvojsemennosť strukov ďateliny lúčnej. Časť II.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 5, pp. 392-399.

Říman, L., Rákoczi, Ľ.
A study of short stalked forms of winter triticale.
Štúdium krátkostebelných foriem oziminy tritikale.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 5, pp. 400-408.

Paška, I.
Evaluation of fattening and carcass properties of some hybrids of pigs.
Zhodnotenie výkrmových a jatočných vlastností niektorých hybridov ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 5, pp. 409-414.

Kulíšek, V.
Comparison of the microscopic structure of musculature of bulls of the Slovak Spotted Breed and their crosbreeds F1 with the Holstein-Friesian Breed.
Porovnanie mikroskopickej stavby svalov býkov slovenského strakatého plemena a ich krížencov F1 s holštajnskofrízskym plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 5, pp. 415-421.

Knotek, S.
Effect of feeding grass haylage and graded rations of fodder concentrate on the carcase value of bulls of the Slovak Spotted Breed.
Vplyv skrmovania trávnej senáže a odstupňovaných dávok jadrového krmiva na jatočnú hodnotu býčkov slovenského strakatého plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 5, pp. 422-429.

Jung, I.
Organization of working processes concerning the cutting and tying up of grapevine shoots cut to arch.
Organizácia pracovných procesov súvisiacich s rezom a vyväzovaním ťažňov viniča.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 5, pp. 430-439.

Naď, V., Kovačiková, M.
Effectiveness of additional intensification and substitutional cost in farm cooperatives in Slovakia at the period of the fifth five-year plan.
Efektívnosť dodatočných intenzifikačných a substituočných nákladov v JRD na Slovensku v období 5. päťročnice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 5, pp. 440-449.

Top