Volume 13 (1967) - Issue 11

Nižňánsky, F.
The life and work of akademie Brauner.
Život a dielo akademika Braunera.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 11, pp. 801-806.

Belej, J., Dobrovodský, J.
Chemical control of weeds in maize.
Chemický boj proti burinám v kukurici.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 11, pp. 807-820.

Priehradný, S., Zvara, J.
Reaction of hemp upon the basic nutrients in pot experiments.
Reakcia konopí na základné živiny v nádobových pokusoch.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 11, pp. 821-830.

Holobradý, K., Chreneková, E., Kulich, J., Dobiš, A.
Possibility of liquidating the flue dust ENO by working it into the soil.
Možnosť likvidovať popolček z ENO zapravením do pôdy.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 11, pp. 831-842.

Labuda, J.
Study of the questions concerning the increase of the utility of milking cows with the haylage type of nutrition.
Štúdium otázok zvyšovania úžitkovosti dojníc pri senážnom type výživy.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 11, pp. 843-850.

Adamec, O., Ledeč, M., Grom, A., Košutzky, J.
Contirbution to the study of the effect of various hormone preparations as inhibitors of laying in hens - progesterone.
Príspevok k štúdiu účinku rôznych hormonálnych preparátov ako inhibítorov znášky sliepok - progesterón.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 11, pp. 851-859.

Tomovčík, J., Turček, J., Beržinec, J.
Contribution to the determination of physiological maturity in spring barleys.
Príspevok k stanoveniu fyziologickej zrelosti jarných jačmeňov.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 11, pp. 860-870.

Špánik, F.
Daily more of precipitation in Nitra in the summer.
Denný chod zrážok v Nitre v letnom období.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 11, pp. 871-877.

Sedlár, J.
To the question of decreasing the catch standard in Thymallus Thymallus L. in the river basis of Nitra.
K otázke zníženia lovnej miery lipňa obyčajného (Thymallus Thymallus L.) v povodí Nitry.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 11, pp. 878-880.

Top