Volume 12 (1966) - Issue 3

Baran, M.
Complex water-conservacy teatments and perspectives of the development of agricultural production at East-Slovakia lowland.
Komplexné vodohospodárske úpravy a perspektívy rozvoja poľnohospodárskej výroby na Východoslovenskej nížine.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 3, pp. 161-166.

Habovštiak, J., Tomka, O.
Influence of high rations of nutrients on herbages in mountain regions.
Vplyv vysokých dávok živín na trávnych porastoch v horských oblastiach.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 3, pp. 167-175.

Juráň, C.
Copper content in soilforming substrates on the territory of Slovakia.
Obsah medi v pôdotvorných substrátoch na území Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 3, pp. 176-182.

Sommer, A., Nosáľ, V., Škultétyová N.
Study of cobalt metabolism in the feeder cattle.
Štúdium metabolizmu kobaltu u výkrmového dobytka.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 3, pp. 183-188.

Čumlivski, B.
Research of possibilities of using rams of the wool merino of the Slovak type for improving the fattening merino of the Czech type.
Výskum možnosti použitia baranov vlnárske merino slovenského typu na zošľachtenie výkrmového merina českého typu.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 3, pp. 189-198.

Kóňa, E., Havassy, I.
Changes of the concentration of erythrocytes of sheep during posthemorrhagic anemia.
Zmeny koncentrácie glukózy červených krviniek oviec počas posthermoragickej anémie.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 3, pp. 199-201.

Červený, A., Ivanka, L., Grofík, R.
Contribution to the estimate of hectare yields and harvest losses potatoes and sugar beet.
Príspevok k odhadu hektárových úrod a zberových strát zemiakov a cukrovej repy
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 3, pp. 202-209.

Frimmel, F.
Heterosis and its utilization in plant breeding.
Heteróza a jej využitie pri šľachtení rastlín.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 3, pp. 210-212.

Lehocký, J.
Chemmical properties of ground waters in the area of Madunice irrigation system.
Chemické vlastnosti podzemných vôd v oblasti závlahovej sústavy Madunice.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 3, pp. 213-219.

Karakoz, I., Sobotková, Oľga.
Amount of bacon on the ham and breast with white thoroughbred pigs of the live weight 100 kg.
Množstvo slaniny na stehne a bôčiku bielych ušľachtilých ošípaných v živej váhe 100 kg.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 3, pp. 220-223.

Bártik, M., Michnová, E.
Possobilities of using enzymes in diagnosis and therapy.
Možnosti použitia enzýmov v diagnostike a v terapii.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 3, pp. 224-231.

Jelínek, J.
Control of agricultural enterprises in Bulgaria.
Riadenie poľnohospodárskych podnikov v Bulharsku.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 3, pp. 232-234.

Top