Volume 16 (1970) - Issue 2

Boháč, J., Orenčák, L.
The combination ability of some domestic varieties of wheat.
Kombinačná schopnosť niektorých domácich odrôd pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 2, pp. 99-114.

Holobradý, K., Tóth, J., Hanuš, J.
The following of yields and chemical and technological properties of sugar beet in the environs of cements works.
Sledovanie výnosov a chemicko-technologických vlastností cukrovej repy v okolí cementárne.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 2, pp. 115-127.

Koula, J.
A contribution to the study of the absorption of alicyklic chlorated insecticides in solid forms and their translocation in plants.
Príspevok k štúdiu prijímania alicyklických chlorovaných insekticídov v pevných formách a ich translokácia v rastlinách.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 2, pp. 128-137.

Chudý, J.
Investigation of some factors qualitatively influencing pork meat. III. contrasting of the chemical composition and technological properties of muscles in barrows and gilts.
Výskum niektorých činiteľov ovplyvňujúcich kvalitatívne ukazovatele bravčového mäsa. III. porovnanie chemického zloženia a technologických vlastností svalov bravčekov a prasničiek.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 2, pp. 138-144.

Kočí, Š., Petráš, G.
Nutrition value of yeast from petrochemical raw materials for chickens.
Nutričná hodnota kvasníc z petrochemických surovín pre kurčatá.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 2, pp. 145-154.

Hejtmánek, J.
The effects of Fumagillin DCH in the complex of zootechnical measures.
Účinky Fumagillinu DCH v komplexe zootechnických opatrení.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 2, pp. 155-162.

Vrzalová, J.
A contribution to the knowledge of the relation of the size of glomerulus and the colour of germs of Beta Vulgaris L.
Príspevok k poznatniu vzťahu veľkosti klbôčok a farby klíčkov repy (Beta Vulgaris L.).
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 2, pp. 163-172.

Janáč, K.
The climate in the building for free stabling of 300 milch cows from the point of view of winter and ummer conditions.
Klíma v objekte pre voľné ustajennie 300 dojníc v Bajči z hľadiska zimných a letných pomerov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 2, pp. 173-181.

Kandera, J.
Influence of microelements on the chemical composition of clover -grasses.
Vplyv mikroelementov na chemické zloženie ďatelinovín.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 2, pp. 182-185.

Top