Volume 19 (1973) - Issue 2

Hraška, Š.
Genetic correlations of quality indices in winter wheat. Part II.
Geentické korelácie ukazovateľov kvality pri ozimnej pšenici. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 2, pp. 81-88.

Poláček, Š.
A study of the desorption of copper from the Cu-montmorillonite.
Štúdium desorpcie medi z Cu-montmorillonitu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 2, pp. 89-99.

Kocúr, J.
On some agroecological problems of the effect of inocculation of soybean on the yield of seed in the conditions of soddy alluvial soils.
K niektorým agroekologickým problémom vplyvu inokulácie sóje na úrodu semena v podmienkach nivných pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 2, pp. 100-112.

Kulich, J., Ragas, A.
Furnace dusts of cement works as a source of available nutrients.
Pecné prachy cementární ako zdroj prístupných živín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 2, pp. 113-121.

Baran, M.
A study or the noxiousness of Sitobion avenae (FABR.) on wheat.
Štúdium škodlivosti vošiek Sitobion avenae (FABR.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 2, pp. 122-13

Majerčiak, P., Krcho, I.
Effect of the feeding of alfalfa meal on the performance characteristics and economic rearing of sows.
Vplv skrmovania lucernovej múčky na úžitkové vlastnosti a ekonomiku chovu prasníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol XIX, 1973, N. 2, pp. 132-137.

Gabriš, J., Sidor, E., Doboš, M.
Dimensions and forms of the body of blacspotted cows in the first lactation and those of their progeny, reared in our country.
Rozmery a formy tela čiernostrakatých kráv v I. laktácii a ich potomstva odchovaného u nás.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 2, pp. 138-145.

Puchlý, Š.
On the effectiveness of investments in the basic and circulating funds in the agriculture of the Slovak socialist republic.
K efektívnosti vkladov do základných a obratových prostriedkov v poľnohospodárstve SSR.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 2, pp. 146-152.

Burian, O.
A contribution to the looking for of the economically most suitable state and structure of the machine and tractor fleet in the working pear.
Príspevok k hľadaniu ekonomicky najvýhodnejšieho stavu a štruktúry strojnotraktorového parku v pracovných špičkách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 2, pp. 153-161.

Top