Volume 23 (1977) - Issue 2

Andraščík, M., Žaja, J.
Effect of the level and application method of nutrients on the yield elements of winter wheat.
Vplyv úrovne a spôsobu aplikácie živín na prvky úrodnosti ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 2, pp. 109-119.

Hraška, Š.
Genotype-environ interaction during the implementation of the effect of heterosis in wheat.
Interakcia genotypu a prostredia pri realizácii heterózneho efektu pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 2, pp. 120-131.

Podolák, M.
Effect of irrigations on silage maize yield following a winter intercrop.
Vplyv závlah na úrodu silážnej kukurice po ozimnej medziplodine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 2, pp. 132-140.

Liška, M., Serbin, J., Pavlák, E.
Susceptibility of a variety assortment of spring wheat to Rynchosporium scald.
Náchylnosť sortimentu odrôd jarného jačmeňa na rynchospóriovú škvrnitosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 2, pp. 141-150.

Balšan, J., Moravčík, V.
Effect of nitrogenous nourishment on the amount and yield quality of some varieties of malt barley.
Vplyv dusíkatej výživy na výšku a kvalitu úrody niektorých odrôd sladovníckeho jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 2, pp. 151-159.

Antal, J.
Economic raising of fattening young bulls.
Racionálny odchov výkrmových býčkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 2, pp. 160-167.

Medvecký, D.
Investigation into the application of complete peletted feeds on the base of dried maize of the whole plant in calf raising for fattening.
Výskum uplatnenia kompletných tvarovaných krmív na báze sušenej kukurice celej rastliny pri odchove teliat na výkrm.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 2, pp. 168-176.

Martínek, Z., Novacký, M., Sidor, V., Hladký, V., Přibík, V.
Routine test for the determination of individual differences of behaviou in pigs. II. age and sexual differences.
Rutinovaný test na zisťovanie individuálnych rozdielov správania sa ošípaných. II. vekové a sexuálne rozdiely.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 2, pp. 177-186.

Halaj, M., Szoby, L.
A study of the egg-laying dynamics and egg properties during the day in the courses of the egg-laying cycle. I. frequency of egg-laying, egg mass and shell properties.
Štúdium dynamiky znášky a vlastností vajec počas dňa v priebehu znáškového cyklu. I. frekvencia znášky, hmotnosti vajec a vlastností škrupiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 2, pp. 187-195.

Kepeňa, L.
The length of bee life in dependence on various degree of inbreeding.
Dĺžka života včiel v závislosti od rôzneho stupňa inbreedingu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 2, pp. 196-201.

Hrubý, J., Buban, Ľ.
Judding of the prognostic impact of the analysis of chronological sequences of hectare yields of selected crops in Slovakia.
Posúdenie prognostického dosahu analýzy časových radov hektárových úrod vybraných plodín na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 2, pp. 202-210.

Top