Volume 19 (1973) - Issue 6

Užík, M.
Vegetative efficiency of various forms and varieties of sainfoin (Onobrychis Adans).
Vegetatívna výkonnosť rôznych foriem a druhov vičenca (Onobrychis Adans.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 1973, N. 6, pp. 411-420.

Guspan, J.
Irrigation regimen of deeply ploughed drained heavy soils of east-slovakian lowland.
Vlahových režim hlboko spracovávaných odvodnených ťažkých pôd východoslovenskej nížiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 6, pp. 421-426.

Tokár, F.
Possibilities are also evaluated of the main varieties of foreign firs in horticultural practice in Slovakia.
Možnosti využitia hlavných druhov cudzokrajných jedlí v sadovníckej praxi na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 6, pp. 427-437.

Hladký, V.
Increment of live weight and its breed and sex determination in white full-bred pigs. In pigs of landrase breed and F1 crossbreds and R1 generation at the age from birth to 8 monts. Part 1.
Rast živej váhy a jej plemenná a pohlavná determinácia bielych ušľachtilých ošípaných, ošípaných plemena Landrase a krížencov F1 a R1 generácie vo veku od uliahnutia do 8 mesiacov. Časť I.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 6, pp. 438-450.

Timko, L., Gabriš, J., Sidor, E.
Results and economy of fattening young bullcalves of various breeds and of crossbreds up to the weight above 500 kg.
Výsledky a ekonomika výkrmu býčkov rozličných plemien a krížencov do váhy nad 500 kg.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 6, pp. 451-459.

Okáľ, A., Rešovský, Š., Maľa, M.
Effect of the admixture of thiamine alfa-amylase and cupric sulphate on the weight and quality of goose livers.
Vplyv prídavku tiamínu, alfa-amylázy a síranu meďnatého na váhu a kvalitu husacích pečení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 6, pp. 460-466.

Pajtáš, M., Chovanec, J., Sommer, A.
Effect of the annual feeding of maize silage as the only voluminous feed on the milk yield of milch cows.
Vplyv celoročného skrmovania kukuričnej siláže ako jediného objemového krmiva na úžitkovosť dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 6, pp. 467-479.

Krčál, Z., Herian, K., Barabáš, J.
A contribution to the determination of the quality of the purchased milk and of the effect of agricultural areas on its suitability for the production of hard cheeses.
Príspevok k zisťovaniu kvality nakupovaného mlieka a vplyvu výrobných poľnohospodárskych oblastí na jeho vhodnosť pre výrobu tvrdých syrov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 6, pp. 480-490.

Vereš, A., Polakovič, F.
Definition of the physical environ of typical vineyards in Czechoslovakia.
Definovanie fyzikálneho prostredia typických vinohradov v Československu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 6, pp. 491-497.

Mitat, J., Ezcurra, L.
Haemoglobins of Bison bonanus and Bos indicus hybrids.
Polymorfizmus hemoglobínu medzidruhových krížencov (Bison bonanus a Bos indicus).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 6, pp. 498-500.

Top