Volume 49 (2003) - Issue 10

CHRENKOVÁ, M., ČEREŠŇÁKOVÁ, Z., SOMMER, A., NITRAYOVÁ, S., GÁLOVÁ, Z.
Quality of cereal proteins in animal nutrition.
Kvalita bielkovín obilnín vo výžive zvierat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.10, pp. 489-495

ULRICHOVÁ, Z., ČEREŠŇÁKOVÁ, Z.
Effect of harvest stages of maize hybrids on crude protein degradability.
Vplyv štádia rôznych hybridov kukurice na degradáciu N-látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.10, pp. 496-500

ČEREŠŇÁKOVÁ, Z., CHRENKOVÁ, M., ULRICHOVÁ, Z., KOPČEKOVÁ J.
Comparing arameters of effective nutrient degradability an~i degradation among selected feeds.
Porovnanie efektívnej degradovateľnosti živín a jej parametrov medzi vybranými krmivami).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.10, pp. 501-508

PAJTÁŠ, M., ŠIMKO, M.
Influence of maize groats and wheat groats on digestibility of nutrients and nitrogen balance of young bulls.
Vplyv kukuričného a pšeničného šrotu na stráviteľnosť živín a bilanciu dusíka mladých býčkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.10, pp. 509-513

KOPČEKOVÁ, J. - ČEREŠŇÁKOVÁ Z.
Effect of mechanical processing of wheat and maize corn on ruminal degradability of selected nutrients.
Efekt mechanickej .úpravy pšeničného a kukuričného zrna na bachorovú degradovateľnost' vybraných živín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.10, pp. 514-518

BÍRO, D., JURÁČEK, M., ČERMÁK B.
Qualitative parameters and nutritive value of combined aize-sorghum silage.
Kvalitatívne parametre a výživná hodnota kombinovaných kukurično-cirokových siláží.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.10, pp. 519-523

VRŠKOVÁ, M., SVETLANSKÁ, M., PETRIKOVIČ. P.
The effect of vegetable and animal fat in milk replacers on feed uptake and growth of calves in milk fattening.
Vlyv rastlinného a živočíšneho tuku v mliečnych zmesiach na spotrebu krmív a rast teliat počas mliečneho výkrmu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.10, pp. 524-528

BOROŠ, V., SOMMER, A., PETRIKOVIČ, P.
Utilization of by-products of the food and pharmaceutical industry in producing supplementary forage concentrate.
Využitie vedľajších produktov potravinárskeho a farmaceutického priemyslu pri výrobe doplnkového kŕmneho koncentrátu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.10, pp. 529-536

Top