Volume 36 (1990) - Issue 8

Torma, S.
Potassium in soil and its influence on coefficient of tetanus in feeds.
Draslík v pôde a jeho vplyv na tetanový koeficient krmív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 8, pp. 681-690.

Minář, J., Honza, J., Zehnálek, J.
Hexaamidocyklotriphosphasene (HACTP) - the efective inhibitor of soil urease.
Hexaamidocyklotrifosfazén (HACTP) - účinný inhibítor púdní ureázy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 8, pp. 691-697.

Baran, M.
Dehydrating effect of potassium carbonate on alfalfa in field conditions.
Dehytratačný účinok uhličitanu draselného na lucernu v poľných podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 8, pp. 698-703.

Vančo, B.
Efficiency of repeated selelction of clover on resistance to Sclerotinia rot of clover (Sclerotinia trifoliorum Erikss.) in field conditions.
Účinnosť opakovanej selekcie ďateliny lúčnej na odolnosť proti rakovine ďateliny (Sclerotinia trifoliorum Erikss.) v poľných podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 8, pp. 704-711.

Mojto, J., Foltys, V., Kmeťová, E., Szakácsová, D.
Occurrence of DFD-meat in slaughter cattle with regard to some pre-carcas aspects.
Výskyt DFD-mäsa u jatočného hovädzieho dobytka so zreteľom na niektoré predjatočné aspekty.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 8, pp. 712-717.

Nosaľ, V., Polanská, O.
Some qualitative properties of suet in bulls of different genotypes.
Niektoré kvalitatívne vlastnosti loja býkov rôznych genotypov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 8, pp. 718-724.

Škultéty, M., Škultétyová, N., Bencová, E., Macho, V., Rendko, T.
Possibilities of acidic outlet waters utilization for forage preservation.
Možnosti využitia kyslých odpadových vôd na konzervovanie objemových krmív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 8, pp. 725-732.

Čerešňáková, Z., Fľak, P., Chrenková, M., Szákács, J.
Comparison of in vitro and in situ degradation of dry matter and crude protein of feeds treated by formaldehyde.
Porovnanie in vitro a in situ degradovateľnosti sušiny a N-látok krmív ošetrených formaldehydom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 8, pp. 733-741.

Zajonc, I., Sidor, V.
Usssing of some organic wastes at vermicompost preparation and their influence on growth and reproduction of earthworm eisenia fetida.
Použitie niektorých organických odpadov pri príprave vermikompostu a ich vplyv na rast a rozmnožovanie dážďovky (Eisenia fetida).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 8, pp. 742-752.

Juríček, J., Karas, A., Lavčák, F.
Verification of function of new pneumatic pulsators of PMJ type.
Overovanie funkcie nových pneumatických pulzátorov typu PMJ.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 8, pp. 753-757.

Hrubý, J.
Statistical and economic analysis of effectivenes of select crops growing in SFC of Slovakia.
Štatisticko-ekonomická analýza efektívnosti pestovania vybraných plodín na JRD Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 8, pp. 758-766.

Bača, J.
To production and distribution of financial sources of the agricultural enterprises in new conditions.
K tvorbe a rozdeľovaniu finančných zdrojov poľnohospodárskych podnikov v nových podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 8, pp. 767-773.

Top