Volume 47 (2001) - Issue 8

Čumakov, A., Hrnčiarová, K.
Extraction subfractions of potassium by electro dialysis.
Extrakcia subfrakcií draslíka elektrodialýzou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 8, pp. 569-581.

Gregorová, H.
Influence of the stand organization on the herbage yield of amaranthus sown as monoculture or in double-culture with Sorgum sudanese Hyso.
Vplyv organizácie porastu na úrodu láskavca v monokultúre a dvojkultúre s hybridom ciroku sudánskeho hyso.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 8, pp. 582-596.

Illéš, L.
Variability of nitrogen content in grain and nitrogen harvest index at different nitrogen fertilization of spring barley.
Variabilita obsahu dusíka v zrne a zberového indexu dusíka pri rôznej úrovni dusíkatého hnojenia jačmeňa jarného.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 8, pp. 597-614.

Hudec, K.
The occurrence of Fusarium species in different phases of ontogenesis on triticale in agroecological conditions of moderate climate.
Druhové zloženie húb rodu Fusarium v procese ontogenézy tritikale v agroekologických podmienkach miernej klimy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, No. 8, pp. 615-626.

Vicen, M.
The influence of natural and financial-economic indicators on the economic results of agricultural enterprises in Slovakia.
Vplyv naturálnych a finančno-ekonomických faktorov na ekonomické výsledky hospodárenia poľnohospodárskych podnikov na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 8, pp. 627-646.

Top