Volume 24 (1978) - Issue 2

Kulík, D.
Effect of manuring and after-sowing soil treatment on the yield formation of spring barley.
Účinok hnojenia a posejbového ošetrenia pôdy na tvorbu úrody jarného jačmeň.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 2, pp. 93-104.

Nitranský, Š.
Effect of stocks on some manifestations of growth and fruitfulness of the apricot Paviot.
Vplyv podpníkov na niektoré prejavy rastu a rodivosti marhule Paviot.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 2, pp. 105-114.

Hudec, J., Poláček, Š.
Dynamics of the microelement uptake (Mn, Fe) in relation to macroelements in winter wheat. Part II.
Dynamika príjmu mikroelementov (Mn, Fe) vo vzťahu k makroelementom v ozimnej pšenice. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 2, pp. 115-124.

Zaťko, J.
Effect of some agronomical practices on the grain yield of triticale No 64.
Vplyv niektorých agrotechnických opatrení na úrody zrna triticale No 64.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 2, pp. 125-132.

Zelník, J., Šaulič, J., Bulla, J., Granát, J.
Fertilizibility test of turkey hatch eggs according to the morphology of the germinal disc.
Test oplodnenosti násadových morčacích vajec podľa morfológie zárodočného terčíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 2, pp. 133-142.

Medvecký, D., Hergeg, O.
Research on the possibility of replacing a part of the nitrogenous and energetic components of the dried skim milk in the milk mixture for calf fattening.
Výskum možnosti náhrady časti dusíkatej a energetickej zložky sušeného mlieka v mliečnej zmesi pre výkrm teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 2, pp. 143-151.

Sommer, A., Škultétyová, N., Ginterová, A.
Investigation into the nutritive value of the harvested substrate of Pleurotus ostreatus. II. digestibility of the nutrients of the harvested substrate of Pleurotus ostreatus.
Výskum výživnej hodnoty vyplodeného substrátu hlivy ustricovej. II. stráviteľnosť živín vyplodeného substrátu hlivy ustricovej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 2, pp. 152-158.

Hajnal, J.
Following the correlationship between the amount of prime costs and fruit production under the conditions of the Slovak Socialist Republic.
Sledovanie závislosti medzi výškou vlastných nákladov a produkciou ovocia v podmienkach SSR.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 2, pp. 159-167.

Gozora, V.
Organization analysis of the working regimes in animal production.
Analýza organizácie pracovných režimov v živočíšnej výrobe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 2, pp. 168-175.

Top