Volume 33 (1987) - Issue 9

Hudec, J., Húska, J., Feranec, P.
Developmnet and verification of the efficiency of maize seed incrustation preparations.
Vývoj a overovanie účinnosti prípravkov k inkrustácii osiva kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 9, pp. 793-803.

Lejko, M.
Biological value of tabacco protein complex.
Biologická hodnota bielkovinového komplexu tabaku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 9, pp. 804-818.

Marek, J., Repka, J., Hraška, Š.
Formation of protein bodies in relation to endoplasmic reticulum.
Tvorba bielkovinových teliesok vo vzťahu k endoplazmatickému retikulu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 9, pp. 819-825.

Blaho, R.
Effect of different live weight of heifers at the first covering on fertility growth and efficiency.
Vplyv rôznej živej hmotnosti jalovíc pri prvom zapustení na plodnosť, rast a úžitkovosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 9, pp. 835-844.

Chrenek, J.
Carcas traits of Slovak Spotted, Blackspotted Lowland bulls and their F101, F11 generation crossbreds. I. Dissection of carcass trunk.
Jatočné vlastnosti slovenských strakatých, čiernostrakatých nížinných býkov a ich krížencov F101, F11 generácie. I. Rozrábka jatočného trupu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 9, pp. 845-853.

Škultéty, M., Škultétyová, N.
Quality and nutritive value of silages containg a different ratio of maize straw and Perko.
Akosť a výživná hodnota siláží s rozdielnym pomerom kukuričného kôrovia a Perka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 9, pp. 854-860.

Opáth, R.
Rationing of voluminous feed in beef cattle rearing.
Dávkovanie objemového krmiva v chove hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 9, pp. 861-868.

Zeman, S.
Effect of the coeficient of filling on the uniformity of rationing pelletized feeds by chamber rationing machine.
Vplyv koeficientu zaplnenia na rovnomernosť dávkovania tvarovaných krmív komôrkovým dávkovačom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 9, pp. 869-880.

Barabáš, J.
Extractability and biological value of proteins at different technological production factors of milk protein concentrates.
Výťažnosť a biologická hodnota bielkovín pri rôznych technologických faktoroch výroby koncentrátov mliečnych bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 9, pp. 881-886.

Top