Volume 17 (1971) - Issue 5

Ivanko, Š., Michalík, I., Fencík, R.
A study of 32P incorporation in free nucleotides in the roots of maize.
Štúdium inkorporácie 32P do voľných nukleotidov v koreňoch kukurice.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 5, pp. 329-336.

Petrovic, J., Hnidzík, F., Dologová, O., Krčíková, V.
A study of effect of acute gama irradiation on pear varieties.
Štúdium vplyvu akútneho gama-ožiarenia na niekotré odrody hrušiek.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 5, pp. 337-350.

Gábriš, Ľ., Hanes, J.
A contribution to the study of chemical properties of soils of the JRD at Vieska nad Žitavou.
Príspevok k štúdiu chemických vlastností pôd JRD Vieska na Žitavou.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 5, pp. 351-362.

Csupka, Š.
Cesium-137 in the system of soil-plant in the years 1964 - 1969.
Cézium - 137 v systéme pôda - rastlina v rokoch 1964-1969.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 5, pp. 363-377.

Görner, F., Palo, V., Bertanová, M.
A study of the formation o readily volatile subtances in sheep and goat milk being fermented by joghurt culture.
Štúdium tvorby ľahkoprchavých látok v ovčom a kozom mlieku pri fermentácii jogurtovou kultúrou.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 5, pp. 378-383.

Pšenica, J.
The breeding area of the Slovak pinzgau breed.
Chovná oblasť Slovenského pinzgauského plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 5, pp. 384-393.

Bakša, J.
Activities of cooperative farmers in their leisure time.
Činnosť družstevných roľníkov v mimopracovnom čase.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 5, pp. 394-400.

Vereš, A., Polakovič, F.
Bioclimatic characteristics of vineyards and vine varieties in the CSSR.
Bioklimatické charakteristiky vinohradov a odrôd viniča v ČSSR.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 5, pp. 401-411.

Bedrna, Z.
Soils brought under cultivation in Slovakia.
Skultúrnenie pôd na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 5, pp. 412-420.

Top