Volume 32 (1986) - Issue 7

Zaťko, J., Balšan, J.
Effect of meteorological conditions on the grain yield rate of three winter wheat varieties in two localities.
Vplyv poveternostných podmienok na výšku úrody zrna troch odrôd ozimnej pšenice na dvoch lokalitách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 7, pp. 585-592.

Gáborčík, N.
Characteristic of young plants of some grass species and cultivars. I. morphologico-physiological indices.
Charakteristika mladých rastlín niektorých druhov a kultivarov tráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 7, pp. 593-602.

Šimko, J., Kečkeméthy, A.
A study of the effect of soil packing on fertility, cover density, formation and position of the underground organs of lucern.
Sledovanie účinku utláčania pôdy na úrodnosť, hustotu porastu, tvorbu a uloženie podzemných orgánov lucerny siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 7, pp. 603-609.

Zaujec, A., Javorská, K.
Determination by potentiometric titration of weak and very weak acidic functional groups in humic acids of various sources.
Určenie slabých a veľmi slabých acidických funkčných skupín v humínových kyselinách z rôznych zdrojov potenciometrickou titráciou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 7, pp. 610-620.

Kresan, J., Marenčák, L.
A study of the growth and carcass value of pigs of the white full-blood bredd from birth to the age of 240 days. III. part: groth of adipose connective tissue.
Štúdium rastu a jatočnej hodnoty ošípaných bieleho ušľachtilého plemena od uliahnutia do veku 240 dní. III. časť: Rast tukového väziva.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 7, pp. 621-632.

Jurčo, V.
Effect of the number of calved first-calf cows per 100 cows on zootechnical and production indices.
Vplyv počtu otelených prvôstok na 100 kráv na zootechnické a výrobné ukazovatele.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 7, pp. 633-641.

Ballová, Š., Vavák, V.
Evaluation of microclimatic conditions in large-capacity housing in relation to culling milk cows from rearing and for forced slaughter.
Zhodnotenie mikroklimatických podmienok vo veľkopacitnom ustajnení vo vzťahu k vyraďovaniu dojníc z chovu a na nutné zabitie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 7, pp. 642-648.

Sidor, E.
Cause of culling sows and gilts at the large-scale production pig rearing.
Príčiny vyraďovania prasníc a prasničiek pri veľkovýrobnom systéme chovu ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 7, pp. 649-658.

Vargová, V.
Helminthocenoses of weed grasses.
Helmintocenózy burinných tráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 7, pp. 659-663.

Vašek, V., Lobotka, J.
A contribution to the problems of giving fodder to beef cattle by overtrough throw-off screw conveyer.
Príspevok k problematike zakladania krmiva pre hovädzí dobytok pásovým nadžľabovým dopravníkom so zhadzovacou závitkou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 7, pp. 664-674.

Top