Volume 47 (2001) - Issue 11

Čumakov, A., Hrnčiarová, K.
Extraction of potassium from montmorillonite by electroultrafiltration.
Extrakcia draslíka z montmorillonitu metódou elektroultrafiltrácie.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. 47, 2001, no. 11, pp. 811-818.

Kalúz, K., Šimonides, I.
Dynamics content of selected contaminant components in soil.
Dynamika obsahu vybraných škodlivých látok v pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 11, pp. 819-824.

Ondrišík, P., Javoreková, S.
Changes of inorganic nitrogen content and pH in soil under green fallow.
Zmeny obsahu anorganických foriem dusíka a pH v pôde pod zeleným úhorom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 11, pp. 825-836.

Hudec, J., Frančáková, H., Musilová, J.
Yield and quality of the winter wheat wheat kernel after special organomineral liquid fertilizers application.
Úroda a kvalita zrna ozimnej pšenice po aplikácii špeciálnych organominerálnych kvapalných hnojív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 11, pp. 837-849.

Užík, M., Žofajová, A.
Dynamics of chlorophyll content (SPAD-values) and nitrogen content of winter wheat genotypes.
Dynamika obsahu chlorofylu (SPAD-hodnoty) a obsahu dusíka genotypov ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 11, pp. 850-869.

Gregorová, H.
Influence of the stand organization of the yield and quality of amaranth above-ground biomass (Amaranthus hypochondriacus L.).
Vpyv organizácie porastu na úrodu a kvalitu nadzemnej biomasy láskavca (Amaranthus hypochondriacus L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 11, pp. 870-884.

Top