Volume 49 (2003) - Issue 4

BEŽOVÁ, K., TRAKOVICKÁ, A., RAFAY, J., HALADOVÁ, D.
Genetic analysis of blood protein polymorphism in broiler rabbits.
Genetická analýza polymorfizmu bielkovín krvi brojlerových králikov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 4, pp. 157-163

HALAJ, M., HALAJ, P., ARPÁŠOVÁ, H.
Dynamics of relationships among efficiency indicators of laying hens over repeated laying cycles.
Dynamika vzťahov medzi ukazovateľmi úžitkovosti sliepok v opakovaných znáškových cykloch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 3, pp. 164-172

MERTIN, D., SÚVEGOVÁ, K., FLAK, P.
Digestibility of crude protein and fat from feed rations for minks with different proportions of bovine lungs.
Stráviteľnosť dusíkatých látok a tuku z kŕmnych dávok pre norky s rôznym podielom hovädzích pľúc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.4, pp. 173-178

KIŠAC, P., BROUČEK, J., UHRINČAŤ, M., MIHINA, Š., HANUS, A., MARENČÁK, Š.
Effect of rearing conditions of heifers on avoidance behaviour after calving.
Vplyv podmienok odchovu jalovičiek na vyhýbacie správanie po otelení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.4, pp. 179-187.

KOČIŠOVÁ, A., PETROVSKÝ, M., TOPORČÁK J.
The use of thiamethoxam and cyromazin in integrated fly control (Musca domestica).
Využitie thiamethoxamu a cyromazínu v rámci integrovaného boja s muchami (Musca domestica).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.4, pp. 188-192

SASÁKOVÁ, N., VENGLOVSKÝ, J., PLACHÁ, I., PAČAJOVÁ, Z., HARICHOVÁ, D., GRÉSEROVÁ, G.
Dynamic of temperatures and decomposition processes during storage of solid ' fraction of pig slurry amended by natural zeolite.
Dynamika teplôt a rozkladné procesy pri uskladnení tuhej frakcie hnojovice ošípaných s prídavkom prírodného zeolitu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.4, pp. 193-198

PLACHÁ, I., VENGLOVSKÝ, J., SASÁKOVÁ, N., PAČAJOVÁ, Z., HARICHOVÁ, D., GRÉSEROVÁ, G.
Devitalization of microorganisms Salmonella typhimurium and Salmonella seftenberg in the solid fraction of pig slurry.
Devitalizácia mikroorganizmov Salmonella typhimurium a Salmonella sefienberg v pevnej frakcii hnojovice ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.4, pp. 199-204

PAČAJOVÁ, Z., VENGLOVSKÝ, J., PLACHÁ, I., SASÁKOVÁ, N., HARICHOVÁ, D., GRÉSEROVÁ G.
Effect of zeolites on counts of microorganisms in the solid frac.tion of pig excreta.
Vplyv zeolitu na počet mikroorganizmov v tuhej frakcii hnojovice ošípaných
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.4, pp. 205-208

Top