Volume 23 (1977) - Issue 3

Galba, J.
Determination of the immision area of arsenic compounds contained in the fly ashes of the thermal power station ENO. Part II.
Vymedzenie imisného areálu zlúčenín arzénu z úletových popolčekov tepelnej elektrárne ENO. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 3, pp. 217-226.

Tkáč, J.
Biological hygrogram of sugar beet under the conditions of East Slovakia Lowland.
Biologická krivka vlahovej potreby cukrovej repy v podmienkach VSN.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 3, pp. 227-238.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 3, pp.

Holécy, B.
Grass cover regeneration without surface tilling of soil with rotating implements in relation to row spacing and the application of Gramoxon.
Obnova trávnych porastov bez plošného spracovania pôdy rotačným náradím vo vzťahu k šírke riadkov a aplikácii Gramoxonu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 3, pp. 239-249.

Majerčiak, P., Poltársky, J., Fľak, P.
Milk production of separate teats of sows and development of piglets up to the weaning time.
Mlieková produkcia jednotlivých ceckov prasníc a vývoj prasiat do odstavu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 3, pp. 250-258.

Ďurečko, J., Jakab, F.
Evaluation of meat performance of the F10 generation of young bulls of the Slovak spotted and Red spotted lowland breeds.
Zhodnotenie mäsovej úžitkovosti F10 generácie býčkov slovenského strakatého a červenostrakatého nížinného plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 3, pp. 259-268.

Blaho, R.
Effect of an early covering on the further growth and economy of heifer rearing.
Vplyv včasného pripustenia na ďalší rast a ekonomiku odchovu jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 3, pp. 269-280.

Valocká, B., Sabová, M.
Spreading of the stem nematode Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev, 1936 on alfa on the territory of the Slovak Socialist Republic.
Rozšírenie háďatka zhubného Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev, 1936 na lucerne na území SSR.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 3, pp. 281-285.

Jurčo, V., Kaldarar, K.
Organisation and economy of beef cattle fattening in large-scale production with a multicomponent feed ratio.
Organizácia a ekonomika výkrmu hovädzieho dobytka vo veľkovýrobe pri viaczložkovej kŕmnej dávke.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 23, 1977, no. 3, pp. 286-294.

Top