Volume 15 (1969) - Issue 1

Petr, J., Kaštánková, J., Rytina, J.
Influence of various time of application of CCC (Chlorcholinechloride) on morphological changes, yield, quality and content of residues in winter wheat.
Vplyv rôzneho termínu aplikácie CCC ( Chlorcholínchloridu) na morfologické zmeny, výnos, kvalitu a obsah rezíduí ozimnej pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 1, pp. 4-17.

Mucha, V., Stašová, Z.
Contribution to the study of micromorphology of black earth on the Trnava hill-country.
Príspevok k štúdiu mikromorfológie černozeme na Trnavskej pahorkatine.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1968, N. 1, pp. 18-28.

Ivanič, J., Fecenko, J.
Study of the influence of increased doses of nutrients applied to red pepper under the conditions of pot experiments.
Štúdium vplyvu stupňovaných dávok živín pri hnojení koreninovej papriky v podmienkach nádobového pokusu.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 1, pp. 29-42.

Sommer, A., Pajtáš, M., Nárožný, J.
Investigation of L-Lysine application in combination with high urea doses in the rations of fattening cattle. I. influence of L-Lysine on growth, nutrient consumption and economy of bullock fattening.
Výskum uplatnenia L-Lyzínu v kombinácii s vysokými dávkami močoviny v kŕmnych dávkach výkrmového dobytka. - I. vplyv L-Lyzínu na rast, spotrebu živín a ekonomiku výkrmu volkov.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 1, pp. 43-48.

Antal, J., Blaho, R.
Study of fattening 130 kg live-weicht calves when using feed compoundes with low content of milk proteins.
Štúdium výkrmu teliat 130 kg živej váhy pri použití krmných zmesí s nízkym obsahom mliečnych bielkovín.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 1, pp. 49-58.

Tomovčík, J. Baker, P., Beržinec, J.
Contribution to the evaluation of machines for seedbed preparation before sowing working on the principe of the oscilatory motion of the working mechanisms.
Príspevok k zhodnoteniu strojov na predsejbovú prípravu pôdy, pracujúcich na princípe kmitania pracovných mechanizmov.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 1, pp. 59-88

Sidor, V., Paška, I.
Possibility of utilizing laboratory pigs in experimental research.
Možnosti využitia laboratórnych ošípaných v experimentálnom výskume.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 1, pp. 89-91.

Top