Volume 18 (1972) - Issue 1

Špaldon, E., Žuži, I.
Agronomic efficiency of the method and manuring of maize.
Agronomická efektívnosť spôsobu a hnojenia kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 3-13.

Kocúr, J.
Effect of climatic and weather conditions on soya yield.
Vplyv klimaticko-poveternostných podmienok na úrodu sóje.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 14-26.

Gábriš, Ľ.
Forms and transformations of potassium in the brownearth on loess.
Formy a premeny draslíka v hnedozemi na spraši.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 27-37.

Dobiš, A.
A study of the conditions of the preparation of KCl from domestic kalium trachytes.
Štúdium podmienok prípravy KCl z domácich kalitrachytov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 38-44.

Tichý, I., Fecenko, J.
Transpiration and yields of sugar beet in graduated doses of potassium.
Transpirácia a úrody cokrovej repy pri stupňovaných dávkach draslíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 45-54.

Kulich, J.
The furnace dusts of Banská Bystrica cement works as a potassium and calcium fertilizer.
Pecné prachy z cementárne Banská Bystrica ako draselno-vápenaté hnojivo.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 55-62.

Sidor, V., Kováč, Ľ.
A contribution to the interior characteristics of the development of miniature pigs.
Príspevok k interiérovej charakteristike vývoja miniatúrnych prasiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 63-69.

Plesník, J.
A contribution to the study of productivity crossing of the slovak spotted breed with bulls of the blackspotted lowland cattle from the point-of-view of meat productivity.
Príspevok k štúdiu úžitkového kríženia slovenského strakatého plemena s býkmi čiernostrakatého nížinného dobytka z hľadiska mäsovej úžitkovosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 70-78.

Pekárik, Š., Hrmo, V., Pažitný, C.
On some problems of the rationalization of work in the spring preparation of soil and in vine hoeing.
K niektorým otázkam racionalizácie práce pri jarnej príprave pôdy a okopávaní viniča.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 79-89.

Baker, P., Beržinec, J.
Shearing stress of barley halm of variety Sladár.
Namáhanie stebla jačmeňa odroda Sladár na strih.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 90-96.

Top