Volume 39 (1993) - Issue 4

Jahoor, A., Hartl, L., Schonfeld, M., Zeller, F.J., Fischbeck, G.
Use of molecular markers for the identification and localisation of mildew resistance in barley and wheat.
Využitie molekulových markérov na identifikáciu a lokalizáciu génov rezistencie u jačmeňa a pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 267-277.

Valsangiacomo, C., McDermott, J.M., Wolfe, M.S.
Discrimination of Erysiphe graminis formae specialis using RAPD-DNA analysis.
Rozlišovanie Erysiphe graminis formae specialis pomocou RAPD-DNA analýzy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 278-281.

Nosek, J., Filipp, D., Sýkora, M., Švec, M.
Isolation of RNA virus-like molecules from the cereal powdery mildew pathogen (Erysiphe graminis f.sp. tritici).
Izolácia RNA vírusom podobných molekúl z obilnej múčnatky (Erysiphe graminis f.sp. tritici).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 282-286.

Bartoš, P., Hanušová, R.
Genes for resistance to rusts and powdery mildew in Czech and Slovak wheat cultivars.
Geny odolnosti ke rzím a padlí travnímu v českých a slovenských odrudách pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 287-291.

Brandle, U., Hammerli, U.A., Schaffner, D., Wolfe, M.S., McDermott, J.
Barley powdery mildew in Schwitzerland a closer look.
Múčnatka trávová na jačmeni vo Švajčiarsku - podrobnejší pohľad.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 292-298.

Szunics, L., Szunics, L.
Virulence of wheat powdery mildew in Hungary during 1970-1992.
Virulencia múčnatky trávovej na pšenici v Maďarsku počas rokov 1970-1992.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 299-303.

Huszár, J., Sýkora, M.
Reaction of some spring barley varieties to powdery mildew (Erysiphe graminis DC. f.sp. hordei Marchal).
Reakcia niektorých odrôd jarného jačmeňa proti múčnatke trávovej (Erysiphe graminis DC. f.sp. hordei Marchal).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 304-309.

Sýkora, M., Krippel, E., Miklovičová, M., Hlinková, E.
The complexity of virulence genes and development of reaction type after infection of barley testing assortment by barley powdery mildew isolates (Erysiphe graminis f.sp. hordei).
Komplexicita génov virulencie a vývoj reakčného typu po infekcii testovacieho sortimentu jačmeňa izolátmi múčnatky trávovej (Erysiphe graminis f.sp. hordei).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 310-317.

Schulz, U.
Resistance to fungicices. General aspects and examples from practice.
Rezistencia na fungicídy. Všeobecné aspekty a príklady z praxe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 318-325.

Sýkora, M., Miklovičová, M., Švec, M.
Senzitivity of barley powdery mildew (Erysiphe graminis f.sp. hordei) to triazole-fungicide effective substances and their mutual relations.
Senzitivita múčnatky jačmeňa (Erysiphe graminis f.sp. hordei) na triazolové fungicíd-účinné látky a ich vzájomné vzťahy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 326-332.

Koller, B., Muller, K., Wolfe, M.S.
Dynamics and pattern of fungicide sensitivity in populations of Erysiphe graminis f.sp. hordei.
Dynamika a štruktúra fungicídnej senzitivity v populáciách Erysiphe graminis f.sp. hordei.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 333-339.

Švec, M., Miklovičová, M., Sýkora, M.
Sensitivity of wehat powdery mildew population from the region of Slovakia to triadimenol and tebuconazole in the years 1991-1992.
Citlivosť populácie pšeničnej múčnatky z územia Slovenska voči triadimenolu a tebuconazolu v rokoch 1991-1992.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 340-346.

Wolfe, M.S.
The population biology of the barley mildew pathogen in Europe.
Populačná biológia múčnatky jačmeňa v Európe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 347-351.

Schaffner, D., Koller, B., Muller, K., Wolfe, M.S.
Response of populations of Erysiphe graminis f.sp. horde to large scale use of variety mixtures.
Reakcia populácií Erysiphe graminis f.sp. hordei na mnohozložkové odrodové zmesi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 352-358.

Vallavieille-Pope, C., Lannou, Ch., Goyeau, H.
Varietal mixture efficacy in controlling wheat yellow and brown rusts. Experiments and computerised simulations.
Efektívnosť odrodových zmesí pri kontrole pšeničných hrdzí. Experimenty a simulácie na počítači.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 359-364.

Zoubkovitch, A.A.
Genetic and breeding control of Ustilago nuda in barley.
Genetické a šľachtiteľské metódy kontroly Ustilago nuda u jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 4, pp. 365-369.

Top