Volume 22 (1976) - Issue 4

Lichner, S., Gejguš, J.
On some problems of starting and nutrition of lucerne covers in the conditions without irrigation.
K niektorým problémom zakladania a výživy porastov lucerny siatej v podmienkach bez závlahy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 300-308.

Ivanič, J., Sedlák, E., Dvonč, I.
Effect of a different proportion and increased doses of nutrient on the quality of hop in the conditions of the Piešťany and Topoľčany area.
Vplyv rôzneho pomeru a stupňovaných dávok živín na kvalitu chmeľu v podmienkach Piešťansko-Topoľčianskej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 309-320.

Bizík, J.
Following of the translocation of nitrogen and some other elements in soil under irrigations conditions by means of lysimetres.
Sledovanie pohybu dusíka a niektorých prvkov v pôde v závlahových podmienkach pomocou lyzimetrov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 321-331.

Kandera, J.
Effect of some microelements on the yields of winter wheat variety Aurora.
Vplyv niektorých mikroelementov na úrody ozimnej pšenice odrody Auróra.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 332-339.

Krajný, P., Michalíková, A.
Possibilities of chemical protection of winter wheat against the root-rot of wheat (Cercosporella herpotrichoides Fron.).
Možnosti chemickej ochrany ozimnej pšenice proti steblolamu (Cercosporella herpotrichoides Fron.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 340-350.

Kliment, J., Rybanský, J.
Relationship between the first lactation of the progeny and the subsequent lactations to the pedigree quality of the bull.
Vzťah medzi prvou laktáciou potomstva a ďalšími laktáciami k plemennej hodnote býka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 351-357.

Medvecký, D.
Research of the production effect of the milk mixture Brezomix in a new modification.
Výskum produkčného účinku mliečnej zmesi Brezomix v novej úprave.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 309-320.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 309-320.

Poltársky, J.
Meat and fattening performance of the big white English Bred after its import to Slovakia.
Mäsová a výkrmová úžitkovosť veľkého bieleho anglického plemena po importe na Slovensko.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 367-372.

Chrenek, J.
A study of some qualitative indices of meat and tallow in bulls of the Slovak Spotted Breed and Blackspotted lowland breeds fatted to a high live mass.
Štúdium niektorých kvalitatívnych ukazovateľov mäsa a loja u býčkov slovenského strakatého a čiernostrakatého nížinného plemena vykŕmených do vysokej živej hmostnoti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 4, pp. 373-380.

Top