Volume 49 (2003) - Issue 11

TÓTH, Š.
Sugar beet root yield in relation to selected growing and climatic conditions.
Úroda cukrovej repy vo vzťahu k vybraným pestovateľským a poveternostným podmienkam.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.11, pp. 537-548

BÍZIK, J., ZÁPOTOČNÝ V., MALÁ Š.
Possibilities of significant influence on maize yields by eans of irrigation, more precise nitrogen nutrition management and plant residues utilization.
Možnosti významného ovplyvňovania úrod kukurice závlahou, presnejšou reguláciou výživy dusíkom a využitím pozberových zvyškov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.11 pp. 549-558

UŽÍK, M., ŽOFAJOVÁ, A.
Accumulation and translocation of dry matter of different genotypes f spring barley.
Akumulácia a translokácia sušiny rôznych genotypov jačmeňa siateho jarného.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.11, pp. 559-569

DRIMAL, J.
Effect of seed treatment preparates efficiency on winter wheat grain yield.
Vplyv prípravkov na morenie osiva na úrodu zrna pšenice ozimnej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.11, pp. 570-578

OLEXOVÁ, L., PIKNOVÁ, L., SIEKEL, P., KUCHTA T.
A method for the detection of gluten containing cereals in food products using polymerase chain reaction.
Metóda na dôkaz obilnín obsahujúcich glutén v potravinách polymerázovou reťazovou reakciou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.12, pp. 579-582

POCSAI, E., CITIR, A., HAVVA, I., KÖKLÜ, G., KORKUT, K., MURÁNYI, I., VIDA G.
Incidence of barley yellow dwarf viruses, cereal yellow dwarf virus and wheat dwarf virus in cereal growing areas of Turkey.
Výskyt vírusov žltej zakrpatenosti jačmeňa a obilnín a zakrpatenosti pšenice v obilninárskych výrobných oblastiach Turecka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.12, pp. 583-591

Top