Volume 44 (1998) - Issue 5-6

Kráľovič, J.
Economization of plant protection as the basis for ecologization of plant production.
Ekonomizácia ochrany rastlín ako základ ekologizácie rastlinnej výroby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 334-339.

Weismann, Ľ., Kráľovič, J.
Present problems of potato protection in Slovakia.
Súčasné problémy ochrany zemiaka na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 340-349.

Pavlovkin, J.
Effect of fusaric acid on the electrical properties of maize root hairs plasmalemma.
Účinok kyseliny fuzáriovej na elektrické vlastnosti plazmalémy hostiteľských buniek koreňových vláskov kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 350-355.

Králová, V., Kráľovič, J.
Effect of potassium soil supply on metabolism and yield capacity of plants.
Vplyv pôdnej zásoby draslíka na metabolizmus a produktivitu rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 356-368.

Weismann, Ľ.
Influence of the biotic factors (Food conditions, predators and parasitoides) on the population density of Aphis fabae SCOP. in sugar beet stands
Vplyv biotických faktorov (potrava, predátori a parazitoidy) na populačnú hustotu vošky Aphis fabae SCOP. v porastoch cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 369-377.

Habuštová, O.
Toxic influence of copper on the colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata SAY).
Toxické pôsobenie medi na pásavku zemiakovú Leptinotarsa decemlineata SAY).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 378-385.

Blahutia, A.
Geographical aspect and entomophagous insect diversity of cochineals of family Coccidae (Homoptera: Coccidae).
Geografický aspekt a diverzita entomofágov červcov čeľade Coccidae (Homooptera: Coccidae).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 386-398.

Šubíková, V.
Contributions made by the scientists from plant virology division. Institute of experimental phytopathology and entomology.
Vedecké výsledky virologického oddelenia Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 399-407.

Slováková, Ľ.
Composition of APHIDS species occurring in the plum orchards of Slovakia and their ability to transmit sharka virus.
Druhové zloženie vošiek v slivkových sadoch na Slovensku a ich schopnosť prenášať vírus šarky sliviek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 408-416.

Slováková Ľ., Kollerová, E., Šubíková, V.
Biochemical response of model plants Cucumis sativus L. to biotic stress.
Biochemické odpoveď modelových rastlín Cucumis sativus L. na biotický stres.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 417-426.

Šrobárová, A.
The scientific approaches of mycology department in connection to international trends in phytopathology.
Vedecká činnosť oddelenia mykológie na pozadí vedeckých trendov fytopatológie vo svete.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 427-431.

Pavlová, A., Šrobárová, A.
Resistance of winter wheat cultivars to Fusarium culmorum (W.G.SM.) SACC. after inoculation of the seedlings and the heads.
Rezistencia kultivarov ozimnej pšenice voči Fusarium culmorum (W.G.SM.) Sacc. po inokulácii klíčnych rastlín a klasov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 432-448.

Paulech, P.
Contribution to intraspecies specialisation of the fungus Tilletia caries (DC.) TUL. population in the Slovak Republic.
Príspevok k vnútrodruhovej špecializácie populácie huby Tilletia caries (DC.) TUL. na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 449-456.

Edeg, Š.
Potential production of fusaric acid by pathogenic fungi of the genus Fusarium.
Potenciálna produkcia kyseliny fuzáriovej patogénnymi hubami rodu Fusarium.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 457-464.

Ziman, Ľ., Šrobárová, A.
Sunflower white mold (Sclerotinia sclerotiorum)
Biela hniloba slnečnice (Sclerotinia sclerotiorum).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 5-6, pp. 465-486.

Top