Volume 16 (1970) - Issue 3

Polák, J., Tibenská-Džárová, M., Říman, L.
Comparison of the variability and of correlationship of some signs of diploidal and polyploidal forms of Trifolium pratense L.
Porovnanie variability a korelačných vzťahov niektorých znakov diploidných a polyploidných foriem ďateliny lúčnej (Trifolium pratense L.).
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 3, pp. 193-202.

Krátka, J., Ujevic, I.
Seed treatment of winter vetch with fungicide preparations and their influence on the formation of root tubercles.
Morenie semien ozimnej viky fungicídnymi prípravkami a ich vplyv na tvorbu koreňových hľúzok.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 3, pp. 203-213.

Koula, J.
Absorption of alicyclic chlorated insecticides in their solid forms and their depositing in plants in the relation to various types of soil.
Prijímanie alicyklických chlorovaných insekticídov v pevných formách a ich ukladanie v rastlinách vo vzťahu k rôznym
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 3, pp. 214-220.

Kovalčík, K., Hudák, J.
The part of the transfer of cows into free stabling in the decrease of milk productiveness and in the total amount of production. and
Podiel presunu do voľného ustajnenia na poklese dojivosti a na celkovej výške produkcie.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 3, pp. 221-228.

Žilla, T., Majerčiak, P., Čupka, V., Poltársky, J.
Comparison of the profitability of sows and of the growth of Pietren breed with other breeds of pigs brought up in Slovakia.
Porovnanie úžitkovosti prasníc a rastu prasiat plemena Pietren s ďalšími plemenami ošípaných chovanými na slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 3, pp. 229-239.

Grznár, M.
A contribution to the investigation og the stability of optimal plants in agricultural enterprises.
Príspevok k skúmaniu stability optimálnych plánov v poľnohospodárskych podnikoch.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 3, pp. 240-253.

Čapek, M., Čepelák, J.
List of parasites brought up from insectean pests. Part IV - Tachinidae and Sarcophagidae (Diptera)
Zoznam parazitov dochovaných z hmyzích škodcov. Časť IV - Tachíny a Mäsiarky (Diptera)
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 3, pp. 254-268.

Hubinský, J., Medvecký, D.
Reconstruction and modernization of older purpose-made buildings for calf breeding. Part II.
Rekonštrukcia a modernizácia starších účelových stavieb na odchov teliat - II. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 3, pp. 269-278.

Top