Volume 16 (1970) - Issue 12

Lichner, S.
A contribution to the study of the changes of leaf area index and of some features of Trifolium pratense spontaneum W I L L K. in antural growth.
Príspevok k štúdiu zmien pokryvnosti a niektorých znakov Trifolium pratense spontaneum W I l L K. v prirodzenom poraste.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 12, pp. 1021-1030.

Derco, M.
Consulsions on the research of agrotechnics of principal irrigation crops.
Poznatky z výskumu agrotechniky hlavných závlahových plodín.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 12, pp. 1031-1041.

Chrenek, J., Plesník, J.
Results of the comparative fattening of calves of the Slovak spotted breed and its cross breds with the red Danish and the blackspotted lowland cattle.
Výsledky porovnávacieho výkrmu teliat slovenského strakatého plemena a jeho krížencov s červeným dánskym a čiernostrakatým nížinným dobytkom.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 12, pp. 1042-1050.

Laurinčík, J.
Changes of the composition of the fleece of Wallachian sheep in the process of their breeding.
Zmena zloženia rúna valašských oviec v procese ich zušľachťovania.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, n. 12, pp. 1051-1058.

Zelník, J., Bulla, J., Granát, J.
Fertility of the eggs of Japanese quails after adding and eliminating the cock.
Oplodnenosť vajec japonských prepelíc po pridaní a odobraní kohúta.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, n. 12, pp. 1059-1063.

Betka, J.
Contribution to the evaluation of antierosion measures.
Príspevok k ekonomickému hodnoteniu protieróznych opatrení.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 12, pp. 1064-1072.

Dančík, J.
The development of fodder base in Slovakia in the years 1964 - 68.
Vývoj krmovej základne na Slovensku v r. 1964 - 68.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 12, pp. 1073-1084.

Midriak, R.
Results of a 20-year soil erosion research in Slovakia.
Výsledky 20-ročného výskumu erózie pôdy na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 12, pp. 1085-1100.

Top