Volume 14 (1968) - Issue 3

Rácik, J.
Evaluation of technologic quality and optimum time of harvesting sugar beet.
Hodnotenie technologickej akosti a optimálny čas zberu cukrovej repy.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 3, pp. 161-175.

Červenka, L., Môcik, A., Červenková, J.
Influence of the exchangeable cations on the angle of wetting.
Vplyv výmenných katiónov na uhol omáčania.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 3, pp. 176-184.

Koula, V.
Study on the symptoms of cultivated plants injury due to herbicide aerosols.
Štúdium príznakov poškodenia kultúrnych rastlín herbicídnych aerosolmi.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 3, pp. 185-194.

Ledeč, M., Adamec, O., Grom, A., Košutzký, J.
Contribution to the study of the effect of different hormonal preparations as inhbitors of egg laying wih hens - I. C. I. 33828.
Príspevok k štúdiu účinku hormonálnych preparátov ako inhibítorov znášky sliepok - I. C. I. 33828.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 3, pp. 195-201.

Kubina, Ľ., Lobotka, J.
Coefficient of kinetic friction of maize silage.
Koeficient trenia kukuričnej siláže za pohybu.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 3, pp. 202-210.

By Boulos, Loutfy.
On agricultural potentialities of the western mediterranean coastl strip of Egypt.
Skryté rezervy poľnohospodárstva západného stredozemného pobrežného pásu Egypta.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 3, pp. 211-213.

Dančík, J.
Analysis of making secure the basis of forrage crops by areas and yields abroad as compared with those in Czechoslovakia.
Rozbor zabezpečenia krmovinovej základne plochami a úrodami v zahraničí v porovnaní v ČSSR.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 3, pp. 214-219.

Jedlička, J.
To the problems of pork quality.
K otázkam kvality bravčového mäsa.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 3, pp. 220-221.

Lobotka, J.
To some questions of electric consumption in agriculture.
K niektorým otázkam spotreby elektrickej energie v poľnohospodárstve.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 3, pp. 222-227.

Kočí, Š.
4th sympozium on energy metabolism in Warsaw.
IV. sympózium o energetickom metabolizme vo Varšave.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 3, pp. 228-232.

Top