Volume 19 (1973) - Issue 11-12

Lorenčík, L., Repka, J.
Yield analysis of field crops and of the process of their formation in the condition of east-slovakian lowland.
Analýza úrod poľných plodín a procesu ich tvorby v podmienkach východoslovenskej nížiny. I. vplyv pôdneho typu a pokusného ročníka na produkciu úrody a produkčný proces ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 11-12, pp.911-920.

Chreneková, E.
Intensity of toxic effects of arsenate ion in various methods of its application.
Intenzita toxických účinkov arzeničnanového iónu pri rôznom spôsobe jeho aplikácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 11-12, pp. 921-929.

Derco, M., Kisty, F.
Investigation into the efficiency of some elements of the irrigation agrotechnique of corn maize grown by way of a short-term monoculture.
Výskum účinnosti niektorých prvkov závlahovej agrotechniky kukurice pestovanej na zrno v krátkodobej monokultúre.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 11-12, pp. 930-938.

Hanes, J.
Fe and Al content in lysimetric water of serozem in loess.
Obsah Fe a Al v lyzimetrických vodách hnedozeme na spraši.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 11-12, pp. 939-945.

Kliment, J.
A contribution to the microscopic and submicroscopic structures of the liver of domestic goose.
Príspevok k mikroskopickej a submikroskopickej stavbe pečeňe husi domácej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 11-12, pp. 946-966.

Kovalčík, K., Szabová, G.
Behaviour of milch cows at a various building design of standing place and boxes.
Správanie sa dojníc pri rôznom stavebnom riešení stojísk a boxov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 11-12, pp. 967-978.

Kyselovič, J., Murár, J., Bara, L., Filkorn, P.
A study on the utilization of sulphate sulphur for taurine synthesis during the embryogenesis of chickens.
Štúdium využitia sulfátovej síry pre syntézu taurínu počas embryogenézy kurčiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 11-12, pp. 979-983.

Blaho, R.
Investigation into urea feeding in the fodder mixture beginning various age on the growth and development of calves.
Výskum skrmovania močoviny v jadrovej zmesi od rôzneho veku na rast a vývin teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 11-12, pp. 984-990.

Palo, V., Oppitzová, Z., Káčer, V., Krčál, Z.
Free amino-acids in Olomouc cakes of cheese.
Voľné aminokyseliny v olomouckých syrečkoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 11-12, pp. 991-996.

Paulov, Š.
Enrichment of feed for ducks by glypondine.
Obohacovanie krmiva pre kačice glypondínom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 11-12, pp. 997-1000.

Top