Volume 27 (1981) - Issue 7

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 7, pp. 573-579.

Nitranský, Š.
The termination of deep dormancy of generative buds of selected apricot cultivars under the conditions of the middle river Vah Valley (the Slovak Socialist Republic)
Ukončovanie hlbokej dormancie generatívnych púčikov vybraných kultivarov marhúľ v podmienkach stredného Považia (SSR)
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 7, pp. 560-572.

Novotný, J.
Effect of mechanical soil structure on the growth of the fungus Ophiobolus graminis Sacc.
Vplyv mechanického zloženia pôdy na rast huby Ophiobolus graminis Sacc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 7, pp. 573-579.

Semjan, Š., Kažimír, L.
Milk yield of crossbreds of the Slovak spotted x Holstein-Friesian red-spotted breed. I. F1 generation - production of milk and its components.
Mlieková úžitkovosť kríženiek slovenské strakaté x holštajnskofrízske červenostrakaté plemeno. I. F1 generácia - produkcia mlieka a jeho zložiek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 7, pp. 580-587.

Kliment, J., Uhlár, J.
Carcas value of F10 generation bulls of the Slova spotted and Hostein-friesian redspotted breed.
Jatočná hodnota býkov F10 generácie slovenského strakatého s holštajnskofrízskym červenostrakatým plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 7, pp. 588-598.

Uhrín, V.
Microscopic structure of some pig muscles. II. Intersticial connective tissue.
Mikroskopická stavba niektorých svalov ošípaných. II. intersticiálne väzivo.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 7, pp. 599-609.

Gunárová, V.
A contribution to the recognition of Gadflies (Tabanidae, Diptera) in the area of the Zemplínska Šírava.
Príspevok k poznaniu ovadov (Tabanidae, Diptera) v oblasti Zemplínskej Šíravy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 7, pp. 610-617.

Jung, I.
Profitability of grape production in sandy areas of Slovakia
Rentabilita výroby hrozna v piesočnatých oblastiach Slovenska
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 7, pp. 626-634

Ormandy, A.
Chemical selection for quality and quantity of maize proteins
Chemická selekcia na kvantitu a kvalitu bielkovín kukurice
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 7, pp. 635-640

Top