Volume 53 (2007) - Issue 2

ŠLIKOVÁ, S., VANČO, B., ŠUDYOVÁ, V.
Effect of infection with Fusarium culmorum (W.G. Smith) Sacc. on deoxynivalenol content in kernels and on yield traits of registered winter wheat cultivars.
Vplyv infekcie hubou Fusarium culmorum (W.G. Smith) Sacc. na obsah deoxynivalenolu v zrnách a vybrané úrodotvorné prvky registrovaných odrôd pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, N. 2, pp. 65-72

BEŽO, M., HRUBÍKOVÁ, K., ŽIAROVSKÁ, J., HELDÁK, J., ŠTEFÚNOVÁ, V.
The Tstl retrotransposon position variability in potato genotypes carrying different resistance to nematodes.
Variabilita pozícií retrotranspozónu Tstl v genotypoch ľuľka zemiakového s rôznou odolnosťou voči háďatku zemiakovému.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, N. 2, pp. 73-80

JAMRIŠKA, P.
Effect of stand weediness and seeding date on seed yield of amaranth.
Vplyv zaburinenosti porastu a termínu sejby na úrodu semena láskavca.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, N. 2, pp. 81-89

LAHUČKÝ, L., TOMÁŠ, J., VOLLMANNOVÁ, A., BAJČAN, D.
Vertical manganese migration in various soil types/subtypes.
Vertikálna migrácia mangánu vo vybraných pôdnych typoch/subtypoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, N. 2, pp. 90-96

KOBZA, J.
Different properties of some dark-coloured soils in non-chernozem conditions of Slovakia.
Rozdielne vlastnosti niektorých tmavosfarbených pôd v nečernozemných podmienkach Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, N. 2, pp. 97-101

DANILOVIČ, M., ŠOLTÝSOVÁ, B.
Soil cultivation and its effect on grain yield and quality parameters in spring barley.
Obrábanie pôdy vo vzťahu k úrode a kvalite zrna jačmeňa siateho jarného.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, N. 2, pp. 102-108

Top