Volume 30 (1984) - Issue 11

Kráľovič, J.
Relationship of rate and daily performance of photosynthesis to the production of plants.
Vzťah rýchlosti a denného výkonu fotosyntézy k produkcii rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 11, pp. 8977-983.

Špaldon, E., Serbák, M.
A study of the structure of yield-forming elements of two winter wheat varieties under various conditions of three cultivation-years.
Štúdium štruktúry úrodotvorných prvkov dvoch odrôd ozimnej pšenice v rozličných podmienkach troch pestovateľských ročníkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 11, pp. 984-992.

Pristaš, J.
Effect of the surface area percentage of the stand run over during harvest on the amount and quality of lucern yield.
Vplyv veľkosti podielu prejazdenej plochy porastu pri zbere úrody na výšku a kvalitu úrody lucerny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 11, pp. 993-1001.

Hanes, J.
A study of the effect of chemical fertilizers on the change of sfter-harvest residues of spring barley and on the formation of water-soluble components.
Štúdium vplyvu priemyselných hnojív na premenu pozberových zvyškov jačmeňa a tvorbu vodorozpustných komponentov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 11, pp. 1002-1012.

Muchová, Z.
A contribution to the milling value of winter wheat.
Príspevok k mlynárskej hodnote ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 11, pp. 1013-1020.

Antal, J., Bulla, J., Cibuľa, M.
Meat efficiency of a newlybred line of the Slovak Spotted Breed.
Mäsová úžitkovosť novošľachtenej línie slovenského strakatého plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 11, pp. 1021-1028.

Kulíšek, V., Marenčák, L.
Microscopic characteristic of musculature of the pelvic limb of rabbit. II. Interstitial and adipose tissues.
Mikroskopická charakteristika svalov panvovej končatiny králika. II. Intersticiálne a tukové väzivo.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 11, pp. 1029-1035.

Barta, M., Palanská, O., Točka, I.
Tissue composition of the body and carcass yield of standard nutrias.
Tkanivové zloženie tela a jatočná výťažnosť štandardných nutrií.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 11, pp. 1036-1042.

Majerčák, F.
Increase of effectiveness of socialist agricultural large-scale production.
Zvyšovanie efektívnosti socialistickej poľnohospodárskej veľkovýroby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 11, pp. 1043-4046.

Top