Volume 34 (1988) - Issue 7

Kráľovič, J.
Relathionship between the sugar content and the contents of potassium and natrium in the sugar beet root.
Vzťah medzi cukornatosťou a obsahom draslíka a sodíka v koreni cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 7, pp. 604-610.

Dunca, J.
Viscous and plastic properties of barley stems.
Väzkoplastické vlastnosti stebiel jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 7, pp. 611-613.

Dovjak, V., Oravec, V., Černaj, P.
Influence of mineral nutrition on dry matter formation, the content and depletion of nutrients in Achillea collina Becker.
Vplyv minerálnej výživy na úrodu sušiny, obsah a čerpanie živín u rebríčka kopcovitého (Achillea collina Becker).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 7, pp. 614-631.

Šály, A., Staňová, A.
Reaction of loosely living nematodes in the cultures of maize for silage and winter wheat to herbicides.
Reakcia voľne žijúcich nematód v kultúrach silážnej kukurice a ozimnej pšenice na herbicídy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 7, pp. 632-646.

Brouček, J., Kovalčiková, M., Kovalčik, K.
Effect of noise load on changes of biochemical indicators in differently relative first-calf cows.
Vplyv hlukovej záťaže na zmeny biochemických ukazovateľov u rôzne príbuzných prvôstok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 7, pp. 647-654.

Kulíšek, V., Jakubička, I., Barta, M., Závodný, Ľ., Zemanovič, I.
Anatomical description of the female sexual system of nutria (Myocastor coypus).
Anatomický opis samičej pohlavnej sústavy nutrií (Myocastor coypus).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 7, pp. 655-660.

Makara, A.
Growth profitability evaluation of brown trout (Salmo trutta M. Fario) by means of the constants of the bertalanffy eqauation.
Hodnotenie rentability rastu pstruha potočného (Salmo trutta M. fario) pomocou konštánt bertalanffyho rovnice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 7, pp. 661-670.

Kopernický, J., Kepeňa, L., Fľak, P.
Evaluation of the drone sperm quality.
Hodnotenie kvality trúdej spermy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 7, pp. 671-680.

Okenka, I.
Optimization of the dislocation of sprinklers by means of personal computer.
Optimalizácia rozmiestnenia postrekovačov pomocou personálneho počítača.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 7, pp. 681-692.

Top