Volume 24 (1978) - Issue 8

Špaldon, E., Očkay, Š.
Technological value of spring barley. III. efect of after-sowing soil packing.
Technologická hodnota jarného jačmeňa. III. vplyv posejbového utuženia pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 8, pp. 676-681.

Kollár, B., Kováč, K.
A study of soil tillage following maize for silage in relation to the grain yield of winter wheat of variety Ilichovka.
Štúdium obrábania pôdy po kukurici na siláž vo vzťahu k úrode zrna ozimnej pšenice odrody Iljičovka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 8, pp. 682-690.

Tóth, J., Hruškovičová, A.
Effect of increasing arsenic doses in soil on the yields and arsenic content in some agricultural crops.
Vplyv stúpajúcich dávok arzénu v pôde na úrody a obsah arzénu v niektorých poľnohospodárskych plodinách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 8, pp. 691-705.

Podolák, M.
Effect if reserve manuring with mineral feretilizers on maize for silage in the maize production area. II. dry matter production.
Vplyv predzásobného hnojenia priemyselnými hnojivami na silážnu kukuricu v kukuričnej oblasti. II. produkcia sušiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 8, pp. 706-714.

Majerčiak, P., Kubica, M.
Effect of various systems of feeding of pregnant and suckling sows on their reproduction capacity.
Pôsobenie rôznych systémov kŕmenia prasných a dočiacich prasníc na ich reprodukčnú schopnosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 8, pp. 715-724.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 8, pp.

Poltársky, J.
Evaluation of the variability of meat properties of pigs as a base for further selection.
Vyhodnotenie premenlivosti mäsových vlastností ošípaných ako podklad pre ďalšiu selekciu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 8, pp. 725-732.

Chrenek, J.
Body dimensions of milch cows of the Slovak Spotted Breed in lactations I-IV.
Telesné rozmery dojníc slovenského strakatého plemena v I.-IV. laktácii.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 8, pp. 733-739.

Fáziková, E., Vlčko, J.
Supposed changes of the ecology of the territorial unit of Gabčíkovo-Nagymaros.
Očakávané zmeny životného prostredia územného celku Gabčíkovo-Nagymaros.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 8, pp. 740-748.

Top