Volume 38 (1992) - Issue 3

Gábriš, Ľ., Noskovič, J., Demová, E.
Migration of basic cations in soil profile by the effect of fertilization with fertilizers. II. monovalent cations of sodium and potassium.
Migrácia bázických katiónov v pôdnom profile vplyvom hnojenia priemyselnými hnojivami. II. jednomocné katióny sodíka a draslíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 3, pp. 145-153.

Kandera, M.
Effect of fertilization on grain crop of spring barley. Its quality, energetic effectiveness and economy of fertilization.
Vplyv hnojenia na úrody zrna jarného jačmeňa, jeho kvalitu, energetickú efektívnosť a ekonomiku hnojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 3, pp. 154-164.

Majerník, F., Ivanič, J.
Utilization of results of inorganic nitrogen content in soil for calculation of nitrogen doses for tobacco.
Využitie výsledkov obsahu anorganického dusíka v pôde k výpočtu dávok dusíka pre tabak.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 3, pp. 165-172.

Karlubiková, E.
Utilization of orthophotomap in the agricultural melioration.
Využitie ortofotomapy v poľnohospodárskych meliorácicách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 3, pp. 173-179.

Čerňáková, M.
Preparation of maize cDNA.
Príprava cDNA kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 3, pp. 180-186.

Tomko, M.
Serum creatine kinase activity in congenital tremor of swine.
Sérová kreatínkináza vo vzťahu ku kongenitálnemu tremoru ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 3, pp. 187-195.

Stráňai, I.
Ichtyofauna formation during longer period in the sector of Nitra river.
Formovanie ichtyofauny v priebehu dlhšieho časového obdobia na úseku rieky Nitry.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 3, pp. 196-201.

Nevický, O.
Age and growth of introduced carp fishes roach (Rutilus rutilus) and xantoric Leuciscus idus aberr. orfus in Štrbské pleso.
Vek a rast introdukovaných kaprovitých rýb Štrbského plesa - plotice obyčajnej (Rutilus rutilus) a xantorického jalca tmavého (Leuciscus idus aberr. orfus).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 3, pp. 202-212.

Palo, V., Fábry, I., Hostín, S.
Cryoscopic study of milk quality. I. milk bought by dairy plant in Bratislava.
Kryoskopické štúdium akosti mlieka. I. mlieko nakupované bratislavským mliekarenským závodom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 3, pp. 213-220.

Top