Volume 17 (1971) - Issue 8

Michalík, I., Ivanko, Š.
Effect of the preceding nutrition on the kinetics of phosporus transport in the xylem exudate of maize rooots.
Vplyv predchádzajúcej výživy na kinetiku transportu forsforu v xylémovom exudáte koreňov kukurice.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 8, pp. 615-623.

Hanes, J.
A study of lysimetric waters of brownearth in loess in intensive manuring with mineral fertilizers. III. anion compsoition of lysimetric waters.
Štúdium lyzimetrických vôd hnedozeme na spraši pri intenzívnom hnojení minerálnymi hnojivami III. aniónové zloženie lyzimetrických vôd.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII. 1971, N. 8, pp. 624-637.

Kandera, J.
Effect if high doses of P2O5 and K2O on yields and the quality of forage in medicago sativa.
Vplyv vysokých dávok P2O5 a K2O na úrody a kvalitu krmu pri lucerne siatej.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 8, pp. 638-645.

Holobradý, K., Puškáš, J.
A contribution to the study of the effect of neutral exhalates on soil reaction.
Príspevok k štúdium účinku neutrálnych exhalátov na pôdnu reakciu.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 8, pp. 646-652.

Sidor, V., Hladký, V.
A contribution to the study of some productivity characteristics of blackspotted pigs, of pietrine breed and of their crossbreds in F1 and R1 generations.
Príspevok k štúdiu niektorých úžitkových vlastností čiernostrakatých ošípaných, plemena pietren a ich kríženiek v F1 a R1 generácii.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 8, pp. 653-660.

Žilla, T., Majerčiak, P., Fľak, P.
Transferes of blood serum and indicators of productiveness of pigs.
Transferíny krvného séra a ukazovatele úžitkovosti ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 8, pp. 661-666.

Gálik, R.
Digestibility of organic nutrients in pigs the course of fattening.
Stráviteľnosť organických živín ošípaných v priebehu výkrmu.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 8, pp. 667-675.

Bellér, I., Plesník, J.
Suppositions to the selection of milk cows. II. effect of age in first calving on production of milk in individual lactations.
Predpoklady pre výber dojní. II. vplyv veku pri prvom otelení na produkciu mlieka v jednotlivých laktáciách.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 8, pp. 676-681.

Chrenek, J., Plesník, J.
A contribution to the study of the slaugher house value of the crossbreds of F1 generation of the Slovak spotted and blackspotted lowland breed of Anglo-Kanadian and continental types.
Príspevok k štúdiu jatočnej hodnoty krížencov F1 generácie slovenského strakatého a čiernostrakatého nížinného plemena typu Anglokanadského a kontinentálneho.
Poľnohspodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 8, pp. 682-690.

Pekárik, Š., Ševčík, J., Hrmo, V.
On some problems of rationalization of work in spraying grape-vines agaist acariasis - curliness.
K niektorým otázkam racionalizácie práce pri postreku viniča akarinóze - kučeravosti.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 8, pp. 691-696.

Czakó, J., Bárczy, G., Ferencz, G., Kecskés, S.
An increase of the efficiency of selection in the populations of beef with combined productiveness.
Zvyšovanie účinnosti selekcie v populáciách hovädzieho dobytka s kombinovanou úžitkovosťou.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 8, pp. 697-704.

Top