Volume 14 (1968) - Issue 9

Danko, J., Michalíková, A.
Valuation of methods of the arteficial infection of wheat ustilago tritici (P E R S.) jens.
Hodnotenie metód umelej infekcie pšenice ustilago tritici (PERS.) jens.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 9, pp. 665-675.

škrobal, M., Štofa, Z., Konečný, V.
Contribution to knowledge of the nohn-mercuric pickling agents I. N,N- Dimethyl-S-Ethylsulphernyl-Dithiocarbamate.
Príspevok k poznaniubezortuťnatých moridiel I. N,N- Dimethyl-S-Etylsulfenyl-Ditiocarbamát.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 9, pp. 676-685.

Ondrejkovič. A.
Results of the experiments with the assortment of hop carried out in the research workplace Hurbanovo-Sesíleš.
Výsledky pokusov so sortimentom chmeľu na výskumnom pracovisku Hurbanovo-Sesíleš.
Poľnohospodársvo, vol. XIV, 1968, N. 9, pp. 686-697.

Gamčík, P., Ševčík, A.
Development and growth of gonads with the boars of the Slovak White Thoroughbred, Landrace and Cornwall breeds.
Vývoj a rast pohlavných žliaz u kancov plemena slovenské biele ušľachtilé, landrase a cornwal.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 9, pp. 697-705.

Chrappa, V., Peter, V., Kočí, Š.
Investigation of productional effect of applying lucerne when feeding laying hens.
Výskum produkčného účinku použitia lucerny pri kŕmení nosníc.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 9, pp. 706-713.

Červeny, A., Višňovský, J.
Contribution to the problems of calculating total costs at specialized farms of utility sows.
Príspevok k problematike kalkulácie vlastných nákladov na špecializovaných farmách úžitkových prasníc.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 9, pp. 714-721.

Polievka, A., Lattová, I., Karlubíková, E.
Utilization of aerial photos and aerial photo base maps for the working out of the scheme of division of land.
Využitie leteckých snímok a fotoplánov pre vypracovanie projektu pozemkových úprav.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 9, pp. 722-726.

Hejtmánek, J.
Need for study of bee genetics.
Potreba štúdia genetiky včiel.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 9, pp. 727-730.

Bakša, J.
To some problems of the interest in the study at the university of agriculture in Nitra.
K niektorým problémom záujmu o štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 9, pp. 731-737.

Top