Volume 43 (1997) - Issue 1

Gáborčík, N.
Determination of nitrogen in plant leaves by handheld chlorophyllmeter.
Stanovenie dusíka v listoch rastlín prenosným chlorofylmetrom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 1, pp. 1-8

Surovčík, J.
Effect of harvest way on alfalfa (Medicago sativa) seed yields.
Vplyv spôsobu zberu na úrodu semena lucerny siatej (Medicago sativa).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 1, pp. 9-17.

Heldák, J.
Symptomatological and serological evaluation of potato virus Y (PVY) isolates in relation to potato tuber ncrosic ringspot disease.
Symptomatologické a sérologické hodnotenie izolátov vírusu Y zemiaka (PVY) vo vzťahu k nekrotickej krúžkovitosti hľúz zemiaka Solanium tuberosum L.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 1, pp. 18-32.

Horniaková, E., Kováč, M., Veterány, L., Homolová, R., Haščík, P.
Influence of rape cake on growth, feed intake and carcass of broilers.
Vplyv repkových výliskov na rast, spotrebu krmiva a jatočnú kvalitu brojlerových kurčiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 1, pp. 33-43.

Amin, A., Tóth, S., Gere, T.
Application of selection indices and subindices to improve daily profitability of dairy farms on the base of lifetime milk production and correlated responses.
Využitie selekčných indexov a parciálnych indexov na zlepšenie ziskovosti mliekových fariem na základe celoživotnej produkcie mlieka a korelovaných odoziev.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 1, pp. 44-59.

Gonda, Ľ., Kunský, M.
Fencing systems ARGOS in pasture management and protection of field and forest cultures.
Oplôtkové systémy ARGOS v pasienkovom manažmente a pri ochrane poľných a lesných kultúr.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 1, pp. 60-66.

Top