Volume 14 (1968) - Issue 8

Hutník, F.
Microeconomic theory, consultation service, practice.
Mikroekonomická teória, poradenstvo a prax.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 8, pp. 585-591.

Brežný, O.
To some hydgopedologic properties of soil mixtures.
K niektorým hydropedologickým vlastnostiam pôdnych zmesí.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 8., pp. 592-599.

Kubečka, D.
Influence of varieties and vine training on the frostresistance.
Vplyv odrôd a vedenia viniča na odolnosť očiek proti poškodeniu mrazom.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 8, pp. 600-606.

Danko, J., Praslička, J.
Efectiveness of some insecticides of evolution in cherry fly (Rhagoletis Cerasi L.) control.
Účinnosť niektrorých vývojových insekticídov proti vrtivke čerešňovej (Rhagoletis Cerasi L.).
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 8, pp. 607-612.

Labuda, J.
Evaluation of the dry-matter influence on the formation of organic acids and on the quality of silage.
Zhodnotenie vplyvu sušiny na tvorbu organických kyselín a kvalitu siláží.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 8, pp. 613-627.

Kepeňa, L.
The rearing profiles of the region breeding bee stations.
Profily chovov oblastných plemenárskych staníc včelárskych.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 8, pp. 628-637.

Kandera, J.
Application of P2O5 and K2O to clover crops.
Hnojenie ďatelinovín P2O5 a K2O.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 8, pp. 638-649.

Paška, I.
The utility results of the landrace-breed sows under our breeding conditions.
Výsledky úžitkovosti prasníc plemena landrase v našich chovateľských podmienkach.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 8, pp. 650-657.

Hanzelík, F.
Contribution to the deformation of plants when meccanically loarded.
Poznámky k deformácii rastlín pri zaťažení.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 8, pp. 658-664.

Top