Volume 44 (1998) - Issue 7

Nozdrovický, L., Abelsová, J.
Effect of soil tillage variants on coefficient of soil structure.
Vplyv variantov obrábania pôdy na koeficient štruktúrnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 7, pp. 489-502.

Kubicová, Z., Foldešová, D.
Carbon balance in conventional and ecological farming systems.
Bilancia uhlíka v podmienkach konvenčného a ekologického spôsobu hospodárenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 7, pp. 503-512.

Vykouková, I., Kromka, M.
The effect of nutrition and fertilization on N, P, K and fibre content of cock´s foot (Dactylis glomerata) and golden oat grass (Trisetum flavescens).
Vplyv výživy a hnojenia na obsah NPK-látok a vlákniny u reznačky laločnatej (Dactylis glomerata) a trojštetu žltkastého (Trisetum flavescens).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 7, pp. 513-522.

Chreneková, E., Halásová, M., Musilová, J.
Chromium intake from salts and polymetallic dustas by grasses under various moisture conditions.
Príjem chrómu z foriem solí a polymetalických prachov trávami v rôznych vlhkostných podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 7, pp. 523-531.

Novák, J.
Floristic changes to pasture after the chemical, elimination of timber species.
Floristické zmeny na pasienku po chemickej likvidácii náletových drevín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 7, pp. 532-544.

Grabovicz, M., Mikolajczak, J., Pilat, J.
The influence of harvesting technology (mowing height) on nutritional value and quality of oat ensilages.
Vplyv technológie zberu na výživnú hodnotu a kvalitu ovsenej siláže.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 7, pp. 545-551.

Stráňai, I.
Lead, cadmium, chromium and arsenic content in tissues of fishes from the Nitra river.
Obsah olova, kadmia, chrómu a arzénu v tkanivách rýb rieky Nitra.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 7, pp. 552-563.

Top