Volume 51 (2005) - Issue 8

ONDRIŠÍK, P., URMINSKÁ, J.
Dynamic of inorganic nitrogen in the soil in dependency on agrotechnical measures.
Dynamika anorganického dusíka v pôde v závislosti od agrotechnických opatrení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 393-401.

BURGER, F., GOMBOŠ, M., IVANČO, J., LÁTEČKA, M.
Quantification of the unsaturated zone hydraulic functions of agricultural soils.
Kvantifikácia hydraulických charakteristík nenasýtenej zóny poľnohospodárskych pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 402-409.

ŠIRÁŇ, M.
Influence of meadow stand on the temperature and moisture soil regime.
Vplyv lúčneho porastu na teplotný a vlhkostný režim pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 410-416.

KOBZA, J.
Heterogeneity of andosols and their classification.
Heterogenita andozemí a ich klasifikácia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 417-422.

LIPTAJ, T., BARANČÍKOVÁ, G., PRÓNAYOVÁ, N.
Application of 3'P nuclear magnetic esonance for study of phosphorus structural types in humic acids.
Aplikácia 3'P nukleárnej magnetickej rezonancie pri štúdiu štruktúrnych typov fosforu v humínových kyselinách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 423-428.

LAHUČKÝ, L., VOLLMANNOVÁ, A., TOMÁŠ, J., TÓTH, T.
Vertical cadmium migration in some soil types.
Vertikálna migrácia kadmia vo vybraných pôdnych predstaviteľoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 429-435.

MAKOVNÍKOVÁ, J.
Effect of soil parametres on distribution of aluminium in soils of the Slovak Republic.
Vplyv pôdnych parametrov na distribúciu hliníka v pôdach Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 436-441.

FIALA, K., FIALOVÁ, K.
Problem of soil calcium sufficient status with respect to Mehlich III extraction solution.
Otázka dostatočnej zásobenosti pôdy vápnikom z hľadiska pôdneho výluhu Mehlich III.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 442-448.

Top